Yazdır

İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00369102
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 22.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMES
Dosya Numarası
:
2015/482 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

DÖRDÜNCÜ KİTAP : EŞYA HUKUKU
BİRİNCİ KISIM : MÜLKİYET
İKİNCİ BÖLÜM : TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
-BİRİNCİ AYIRIM : TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU, KAZANILMASI VE KAYBI
--B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması
---II. Kazanma yolları
----5. Kazandırıcı zamanaşımı
-----b. Olağanüstü zamanaşımı
------"Madde 713 - Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce (...) hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır.
Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilan olunur.
Son ilandan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hakim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur.
Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler.
Kararda, tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.
Özel kanun hükümleri saklıdır."

ÜÇÜNCÜ KISIM : ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
İKİNCİ BÖLÜM : TAPU SİCİLİ
---B. İşlemler
-----IV. Tebliğ zorunluluğu
------Madde 1019 - Tapu memuru, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri onlara tebliğ etmekle yükümlüdür.
İlgililerin bu işlemlere karşı itiraz süresi, kendilerine yapılan tebliğ tarihinden işlemeye başlar.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2015/482 Esas

VAKİFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN İSTANBUL VAKIF BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile HASIMS1Z arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davası nedeniyle;
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, Akçü Sokağında bulunan46l pafta, 2398 ada, 11 parseİ sayılı, 87,09 m2 miktarlı Silahtar Hazreti Şehriyari Hafız Mehmet Efendi Vakfından icareli arsa vasıflı taşınmazın lamamı eşit olarak İbrahim Ethem çocukları Sakıp, Nadir ve Ömer'in adına 29/12/1955 tarihli kadastro tespit edildiğini, davacı Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden icareli taşınmazın hisse maliklerinin gaipliğine karar verilmek suretiyle adına kayıtlı bulunan yukarıda belirtilen taşınmazın Vakıflar Yasasının 17. maddesi gereğince Silahtar Hazreti Şehriyari Hafız Mehmet Efendi Vakfı adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;
Yukarıda belirtilen taşınmazın maliki İbrahim Ethem çocukları Sakıp, Nadir ve Ömer'in hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 21 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2015/482 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLAN EN TEBLİĞ OLUNUR.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.