Yazdır
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yüksek İhtisas Üniversitesi 29 Akademik Personel alacak

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01058390
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 30.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
29
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği
Başvuru Süresi
:
30.09.2019 - 14.10.2019
Son başvuru Tarihi
:
14.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden

Başvuru Tarihi : 30.09.2019

Son Başvuru Tarihi : 14.10.2019


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.
Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.


Adres: Rektörlük – Tıp Fakültesi : Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

Sağlık Bilimleri Fakültesi: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat / ANKARA

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No:1 Keçiören/ANKARA

Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No: 1 Keçiören/ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2 - Özgeçmiş
3 - Yayın listesi (Söz konusu belgeler yayın tarihine göre sıralanır)
4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6- Adli Sicil Belgesi
7 - Doçentlik Belgesi
8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
9 – Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD.
10- Aday tarafından doldurularak puanlandırılmış Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ölçütler için puanlama tablosu
(https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/Yonerge_ve_Yonetmelik.html)
11 – Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 digit ORCİD identifier )ve belgelendirmeleri
12-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
13- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

DOÇENT KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2 - Özgeçmiş
3 - Yayın listesi (Söz konusu belgeler yayın tarihine göre sıralanır)
4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6- Adli Sicil Belgesi
7- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
8- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi
9 - Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD
10- Aday tarafından doldurularak puanlandırılmış Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ölçütler için puanlama tablosu
(https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/Yonerge_ve_Yonetmelik.html)
11 – Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 digit ORCİD identifier )ve belgelendirmeleri
12-Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
13-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
14-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
15-İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2 - Özgeçmiş
3 - Yayın listesi (Söz konusu belgeler yayın tarihine göre sıralanır)
4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6- Adli Sicil Belgesi
7-Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi
9 - Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD
10 - Aday tarafından doldurularak puanlandırılmış Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ölçütler için puanlama tablosu
(https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/Yonerge_ve_Yonetmelik.html)
12 - Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 digit ORCİD identifier )ve belgelendirmeleri
13- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
14 -Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
15-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
16-İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.
2-En az Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek.
3- Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES sınavlarından birinden en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
4-Özgeçmiş
5-İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
6-Onaylı nüfus cüzdanı örneği.
7-Adli Sicil Belgesi
8-Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
9- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvurularına eklemelidirler.
10-Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
11-İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi başvuruları için)
12-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
13-Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
14-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
15-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
16-İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 15.10.2019
Sınav Tarihi : 18.10.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 22.10.2019

BİRİM BÖLÜM
ANABİLİM /BİLİM DALI/ PROGRAM
UNVANI ALINACAK KİŞİ SAYISI BAŞVURU KOŞULLARI
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Prof. Dr. 1 Kırım Kongo hastalığı, moleküler epidemiyolojisi konusunda Uluslararası yayın yapmış olmak,
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Prof. Dr. 1 Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında uzmanlık ve doktora derecesi olmak, Otomatik idrar analizörleri konusunda yayınları olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Prof. Dr. 1 Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak, Ulusal ve Uluslararası yayın yapmış olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Girişimsel pulmonoloji, Yoğun Bakım ve kritik bakım, uyku bozuklukları konularında çalışmaları olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Prof. Dr. 1 Doçentliğini dermatoloji alanında yapmış olmak ve İmmünoloji doktorası yapmış olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Psoriasis ve liken pilanus hastalıkları hakkında çalışmalar yapmış olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Ksantelazma palpebrarum ve Aterosklerotik risk faktörleri ile ilişkili uluslararası dergilerde yayınları olmak. Akne, Rosacea, şarap lekesi hastalığı ilgi alanı olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof. Dr. 1 Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doç. Dr. 1 Miyokart perfüzyonu sintigrafisinde, faz analiz indekslerinin zaman içerisinde değişkenliğinin araştırılması konusunda çalışmaları olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. 1 Hematürik hastalarda etken olarak mesane içi şistozomiazise ilişkin çalışmaları olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Prof. Dr. 1 Nörootoloji, nörooftalmaloji konularında deneyimli ve elektronöromiyografi, epilepsi, inme konularında çalışmaları olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. 1 Pediatrik Kardiyoloji uzmanı olmak, çocuklarda kalp transplantasyonu ve yapay kalp konusunda çalışmaları olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. 1 Pediatrik Endokrinoloji uzmanı olmak, en az 10 yıl yurtdışı tecrübesi olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Yenidoğan resüstasyonu ve çocuk ileri yaşam desteği ile ilgili deneyimli olmak, nefrotik sendrom ve bronşiyal hiperaktivite ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuklarda konjuge pnömokok aşı uygulaması sonrası invaziv pnömokok hastalığı sıklığı, serotip dağılımı ve antibiyotik direnci ile ilgili çalışmalar yapmış olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Prof. Dr. 1 Kist Hidatik görüntülenmesi konusunda çalışmaları olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof. Dr. 1 Kanıta dayalı tıp bazında uluslararası tedavi kılavuzu yazarı ve bu konuda sertifika sahibi olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof. Dr. 1 EMG ve Mezoterapi konularında tecrübesi olmak,
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anestezi ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 İnhalasyon anesteziklerinin böbrek üzerine etkileri ve prosedürel sedasyon yaklaşımları üzerine çalışmaları olmak,
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Katarakt Cerrahisi ve korneal topografik değişiklikler üzerinde çalışmaları olmak,
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 Meme İmplantına bağlı kapsül kontraktürü ve el yaralanmaları ile ilgili çalışmaları olmak,
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Öğr. Üyesi 1 Tüp bebek ile ilgili sertifikası olmak, postmenapozal kadınlarda endonetriyum kalınlığı ve interfilite ile ilgili çalışmalar yapmış olmak,
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi 2 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Programlarında doktora derecesine sahip olmak,
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Programlarında doktora derecesine sahip olmak, en az 10 yıllık klinik deneyimi olmak,
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik / İç Hastalıkları Hemşireliği / Hemşirelik Esasları / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Hemşirelik, İç Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak,
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği / Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkları) Dr. Öğr. Üyesi 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkları) alanında doktora derecesine sahip olmak,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Parazitoloji (Helmintoloji) alanında doktora yapmış olmak, Helmintlerin moleküler genotiplendirilmesi konusunda çalışmaları olmak,
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. 1 Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans yapmış olmak,