Yazdır
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Uşak Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alıyor

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK709332
Şehir : Uşak
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
20.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden

10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre; Üniversitemiz birimlerine Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel şartlar
1- Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
5- Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
6- İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

Özel şartlar
1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
” “Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuruları 14/03/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır.
Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.”

Muafiyet
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Genel Açıklamalar
a. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
b. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
c. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
d. LES (ALES e dönüştürülmüş hali dahil) belgeleri geçerli değildir.
e. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
f. Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.
g. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.
h. Eksik belgeli evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğretim Elemanı alımı için İstenen Belgeler
İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak ekinde;
- Özgeçmiş
- Merkezi Sınav (ALES) belgesi
- YDS, KPDS, ÜDS veya eşdeğeri belgesi
- Diploma;  Lisans Yüksek Lisans Doktora
- Lisans Transkript
- 2 adet Vesikalık Fotoğraf
- Erkek adaylar için askerlik belgesi
- Onaylı Hizmet Belgesi (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar için)
- Çalışma Belgesi (SGK kaydı varsa)
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Başvuru için gerekli tüm belgeler zarf içinde Başvuru Zarfı Kapak Formunu zarfın üstüne yapıştırarak, İlanda belirtilen ilgili birime şahsen veya posta ile başvurabileceklerdir.
* İnternet aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
* Başvuruda kadro numarası mutlaka belirtilecektir.

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 05/11/2019
Son Başvuru Tarihi : 20/11/2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 25/11/2019
Sınav Giriş Tarihi : 29/11/2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 04/12/2019
Sonuçların Açıklanacağı Adres : http://www.usak.edu.tr

KADRO
NO
KADRO
UNVAN
DERECE BÖLÜM/ANABİLİM DALI-
PROGRAM
ADET

İLAN AÇIKLAMASI

REKTÖRLÜK
669 Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Matematik-Bilgisayar Bölümlerinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar yazılımı anabilim dalı, Bilgisayar bilimleri anabilim dalında veya Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında yazılım üzerine yüksek lisans yapmış olmak.Asp.netC# dilinde enazbirprojegeliştirmişolmakveAsp.NetC#dilinibildiğini belgelendirmek.

946 Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
1 1

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olmak ve belirtilen alanda Yüksek Lisans yapmış olmak.

971 Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 1

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Tekstil Bölümü Lisans mezunu olmak ve Tekstil Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak. Giyim ve baskı tasarımı alanında çalışmaları olmak.

281 Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 4 1

İş sağlığı ve güvenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak,
belgelendirmek koşulu ile kalite yönetimi konusunda deneyime sahip olmak

544 Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1

Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar Bölümlerinden mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Bilgisayar Ağları ve Sistemleri alanında lisans mezuniyeti sonrası en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

972 Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
1 1

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Tekstil Bölümü Lisans mezunu olmak ve Dokuma Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
974 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü/Sinema Anabilim Dalı 1

İletişim Fakültelerinin, Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Reklam Tasarım ve İletişimi, İletişim Sanatları, Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ve belirtilen alanların birinde Yüksek Lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl Akademik tecrübeye sahip olmak.

SİVASLI MESLEK YÜKSEKOKULU
645 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü/Tapu ve Kadastro Programı 1

Harita Mühendisliği veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans mezunu olmak, Harita Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
521 Araştırma Görevlisi 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü/Elektrik Makineleri
Anabilim Dalı
1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olmak.
Elektrik Makineleri Anabilim Dalı veya Telekomünikasyon Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
1058 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3 Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü/Uçak Teknolojisi Programı 1

Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Lisans mezunu olmak ve belirtilen lisans mezuniyet alanlarının herhangi birinde Yüksek Lisans yapmış olmak.