Yazdır
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Sakarya Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK712193
Şehir : Sakarya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
25
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
DOÇENT, DR. ÖĞR. ÜYESİ, PROFESÖR
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.11.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.
1-Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten
doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım başvuru dosyasını PDF, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin word formatında aktararak 6 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2-Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım başvuru dosyasını PDF, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin word formatında aktararak 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, Başvuru Formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi
ile birlikte), yabancı dil belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım başvuru dosyasını PDF, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin word formatında aktararak 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLGİLİ BİRİM ADET DERECE UNVANI AÇIKLAMA
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Yüksek lisans ve doktorasını Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği anabilim dalında yapmış olmak. Bilgi güvenliği ve kriptoloji konularında çalışmalar
yapmış olmak.
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Bilgisayar destekli üretim, yapay zeka ve veri madenciliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 1 2 DR. ÖĞR. ÜYESİ Yüksek lisans ve doktorasını Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği anabilim dalında yapmış olmak. Biyomedikal görüntü analizi konularında çalışmalar
yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Kimya ve Kimya Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak; Türkçe Eğitimi, Türkçenin Yabancı/İkinci Dil Olarak Öğretimi, Yurtdışında Yaşayan Türklerin Türkçe Öğretimi ve Eğitimi alanlarında çalışmalar yapmış
olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Genotoksisite alanında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZOOLOJİ ANABİLİM DALI 1 1 PROFESÖR Histoloji-Embriyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ
MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ALMANCA) ANABİLİM
DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini "sözlü çeviri" alanından almış olmak. Çeviri terimleri ve çeviri ve kalite konularında çalışma yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ
ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI
1 3 DOÇENT Fizik alanında doçent unvanına sahip olmak, geçiş metal komplekslerinin yapısal, spektroskopik, optik ve enzim aktivite özellikleri üzerine deneysel ve
kuramsal çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ
NÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentlik ünvanını Fizik bilim alanında almış olmak. Deforme çekirdeklerin taban hal manyetik
momentleri üzerine çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ
NÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALI
1 2 DR. ÖĞR. ÜYESİ Doktorasını Fizik anabilim dalında yapmış olmak. Deforme çekirdeklerin elektromanyetik geçiş özellikleri, taban ve uyarılmış durum manyetik
momentleri üzerine teorik çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Kristal yapılı polimer kolloitler ve modifiye nanoparçacıklar kullanılarak optik sensör
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ HALK BİLİMİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentliğini Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında
almış olmak ve doktora sonrası çalışmalarının genelde Balkan Türk Folkloru alanında olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
1 4 DR. ÖĞR. ÜYESİ 1940 sonrası türk şiiri ve romanı alanında çalışmaları olmak, edebiyat sosyolojisi alanında yayın yapmış
olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI
1 2 DR. ÖĞR. ÜYESİ Özel tipli matrislerin lineer birleşimlerinin
karakterizasyonunu veren algoritmalar üzerine çalışmaları olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Türk yönetim tarzı, stratejik yönetim ve düşünce, kurumsal kuram konularında çalışmalar yapmış
olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI
1 2 DR. ÖĞR. ÜYESİ Gıda pazarlaması, perakendecilik, marka konularında çalışmaları bulunmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Zeki İmalat Sistemleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi konularında yayın yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1 2 DR. ÖĞR. ÜYESİ Kompozit malzemelerin mekanik ve tribolojik özellikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentliğini Psikiyatri Hemşireliği alanında almış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
MALİ HUKUK ANABİLİM DALI
1 2 DOÇENT Doçentliğini Maliye Anabilim Dalında almış olmak.
Vergi denetimi ve vergi yükü alanında çalışmaları olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI 1 1 PROFESÖR Türk dış politikası konusunda çalışmaları bulunmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI 1 1 DOÇENT Siyasi Tarih anabilim dalında doçent ünvanı almış olmak. Tarih ve uluslararası ilişkiler teorisi, dış politika ve savaş kararı konularında çalışmalar
yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SOSYAL SİYASET VE SOSYAL GÜVENLİK ANABİLİM DALI
1 4 DR. ÖĞR. ÜYESİ Doktorasını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında yapmış olmak. Sosyal politika ve sosyal güvenlik alanlarında gelişmişlik ölçüm çalışmaları yapmış olmak.