Yazdır
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK684545
Şehir : Tunceli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
6
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
06.09.2019
Son başvuru Tarihi
:
20.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.


Genel Şartlar:
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
3. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.


Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3. Özgeçmiş,
4. Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diplomalarının onaylı suretleri,
5. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci belgesi,
6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,
7. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Onaylı Örneği),
8. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl),
9. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
10. YDS veya YÖKDİL puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge,
11. İlan şartında belirtilen bölümler için alanında çalışmış olduğuna dair belge,
12. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.


NOT:
1- Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları iptal edilecektir.
3- Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ GİRİŞ SINAVI TARİHİ SONUÇ
AÇIKLAMA TARİHİ
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI YER AÇIKLAMA
06.09.2019 20.09.2019 25.09.2019 01.10.2019 07.10.2019 www.munzur.edu.tr

Web sayfamızdaki duyurular
tebliğ niteliği
taşımaktadır.

BİRİM ADI A.B.D. / PR. UNVAN KADRO
ADEDİ
KADRO
DERECESİ
İLAN ŞARTI
Pertek Sakine Genç MYO Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü/ Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Öğretim Görevlisi 1 4

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği Lisans Mezunu Olup, İngiliz Dili Eğitimi Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Çemişgezek MYO Finans Bankacılık ve
Sigortacılık Bölümü/ Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Öğretim Görevlisi 1 4

Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü, İktisat veya Kamu Yönetimi Lisans Mezunu Olup, İlgili Alanların Birinde Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve En Az 5 Yıl Tecrübeye Sahip Olmak.

Çemişgezek MYO İnşaat Teknolojisi Bölümü/ İnşaat Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi 1 4

İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu Olup, İnşaat Mühendisliği Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Alanında En Az 4 Yıl Deneyimli Olmak.

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 6

Tarih Bölümü Lisans Mezunu Olup, Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalında Doktora Yapıyor Olmak

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 6

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu Olup, Yeni Türk Dili Anabilim Dalında Doktora Yapıyor Olmak.

Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü/ Zaza Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 6

Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu Olup ve Aynı Alanda Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.