Yazdır
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Üniversitesi 90 Öğretim Üyesi alıyor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK712205
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
90
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.11.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca
araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
3- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
4- Adli Sicil Kaydı,
5- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
6- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
7- Kimlik Fotokopisi
8- Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
2- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
3- Adli Sicil Kaydı,
4- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6- Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil
Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:
1- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
5- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
8- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
10- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.
11- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Biyoistatistik PROFESÖR 1

Histogram adım aralıkları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Biyoistatistik DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1

Biyoistatistik alanında Doktora ve çarpık dağılımlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Genel Cerrahi DOÇENT 1

Meme Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış ve Onkoplastik Meme Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT 1

Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Yan Dal uzmanlığını almış olup, kök hücre nakli alanında deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
DOÇENT 1

Neonatoloji Yan Dal uzmanlığını almış olmak.

İç Hastalıkları DOÇENT 2

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

İç Hastalıkları DOÇENT 1

İmmünoloji ve Alerji Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

Tıp Tarihi ve Etik DOÇENT 1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Organ Nakli ve Beyin Ölümünün Etik Boyutları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji DOÇENT 1

Multidisipliner ve Moleküler Mikrobiyoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1

Hücre kültürü ve transplantasyon sonrası viroloji tanı laboratuvarlarında deneyimli olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1

Nöropsikoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Biyoloji DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1

Solid organ ve dokutransplantasyonim münolojisi alanında deneyimli olmak.

Nöroloji DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
HUKUK FAKÜLTESİ
İnsan Hakları
Hukuku
PROFESÖR 1
Ticaret Hukuku DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
Deniz Hukuku DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sistematik Felsefe PROFESÖR 1
Uygulamalı Psikoloji DOÇENT 2
Fiziki Coğrafya DOÇENT 1
Genel Sanat Tarihi DOÇENT 1
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
Kurumlar Sosyolojisi DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Sosyometri DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat PROFESÖR 1

Yenilenebilir Doğal kaynaklar Ekonomisi etki analizleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.

İnsan Kaynakları ve Yönetimi DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1

Örgütsel Bağlılık, Şükran ve Göç alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik
Toksikoloji
PROFESÖR 1
Biyokimya DOÇENT 1
Farmasotik Botanik DOÇENT 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Protetik Diş Tedavisi DOÇENT 1
İŞLETME FAKÜLTESİ
Muhasebe PROFESÖR 1
Finans PROFESÖR 1
İşletme Yönetimi ve Organizasyon DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
SİYASAL BİLGİLERFAKÜLTESİ
Muhasebe ve Finans PROFESÖR 2
Siyaset ve Sosyal
Bilimler
PROFESÖR 1
Siyaset Bilimi DOÇENT 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Arap Dili ve
Belagatı
DOÇENT 1
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İçsu Kaynakları ve
Yönetimi
DOÇENT 1

Analitik Kimya alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.

Balıkçılık
Teknolojisive Yönetimi
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1

Balıkçılık biyolojisi ve popülasyon dinamiği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ
Lojistik DOÇENT 1
AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Moleküler Tıp DOÇENT 1
Sinirbilim DOÇENT 1
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Jeolojisi ve
Jeofiziği
DOÇENT 1
Biyoistatistik PROFESÖR 1

Histogram adım aralıkları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Biyoistatistik DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1

Biyoistatistik alanında Doktora ve çarpık dağılımlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Genel Cerrahi DOÇENT 1

Meme Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış ve Onkoplastik Meme Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT 1

Pediatrik Hematoloji/Onkoloji YanDaluzmanlığını almış olup, kök hücre naklialanında
deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
DOÇENT 1

Neonatoloji Yan Dal uzmanlığını almış olmak.

İç Hastalıkları DOÇENT 2

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan
Dal Uzmanlığını almış olmak.

İç Hastalıkları DOÇENT 1

İmmünoloji ve Alerji Yan Dal Uzmanlığını almış
olmak.

Tıp Tarihi ve Etik DOÇENT 1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Organ Nakli ve Beyin
Ölümünün Etik Boyutları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji DOÇENT 1

Multidisipliner ve Moleküler Mikrobiyoloji
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1

Hücre kültürü ve transplantasyon sonrası viroloji tanı laboratuvarlarında deneyimli olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1

Nöropsikoloji alanındabilimselçalışmalar yapmışolmak.

Tıbbi Biyoloji DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1

Solid organ ve dokutransplantasyonimmünolojisi alanında deneyimliolmak.

Nöroloji DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
HUKUK FAKÜLTESİ
İnsan Hakları
Hukuku
PROFESÖR 1
Ticaret Hukuku DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
Deniz Hukuku DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sistematik Felsefe PROFESÖR 1
Uygulamalı Psikoloji DOÇENT 2
Fiziki Coğrafya DOÇENT 1
Genel Sanat Tarihi DOÇENT 1
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
Kurumlar Sosyolojisi DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Sosyometri DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat PROFESÖR 1

Yenilenebilir Doğal kaynaklar Ekonomisi etki analizleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.

İnsan Kaynakları ve Yönetimi DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1

Örgütsel Bağlılık, Şükran ve Göç alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik
Toksikoloji
PROFESÖR 1
Biyokimya DOÇENT 1
Farmasotik Botanik DOÇENT 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Protetik Diş Tedavisi DOÇENT 1
İŞLETME FAKÜLTESİ
Muhasebe PROFESÖR 1
Finans PROFESÖR 1
İşletme Yönetimi ve Organizasyon DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
SİYASAL BİLGİLERFAKÜLTESİ
Muhasebe ve Finans PROFESÖR 2
Siyaset ve Sosyal
Bilimler
PROFESÖR 1
Siyaset Bilimi DOÇENT 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Arap Dili ve
Belagatı
DOÇENT 1
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İçsu Kaynakları ve
Yönetimi
DOÇENT 1

Analitik Kimya alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.

Balıkçılık
Teknolojisive Yönetimi
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1

Balıkçılık biyolojisi ve popülasyon dinamiği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ
Lojistik DOÇENT 1
AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Moleküler Tıp DOÇENT 1
Sinirbilim DOÇENT 1
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Jeolojisi ve
Jeofiziği
DOÇENT 1