Yazdır
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Ticaret Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alım ilanı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK684049
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
16
İlgili Yönetmelik
:
Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.09.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın RG yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden


ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.
1) İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2) Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

FAKÜLTE BÖLÜM / ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADET
İşletme Fakültesi

Havacılık Yönetimi

(Üniversitelerarası Kuruldan Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olmak. Havacılık Yönetiminde Yetkinlik Yönetimi konusunda ders vermiş olmak)

Doç. Dr 1

Havacılık Yönetimi

(Havacılık Lisans programlarından (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği/ Havacılık Yönetimi) birinden mezun olmak, Havacılık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak).

Dr. Öğr. Üyesi 1

İşletme (İngilizce)

(Üniversitelerarası Kuruldan Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olmak. Kurumsal Yönetim ve Girişimcilik üzerine uluslararası yayın yapmış olmak. Belgelemek koşulu ile İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak)

Doç. Dr. 1
İşletme Fakültesi

İşletme

(Lojistik alanında doktorasını tamamlamış olmak).

Dr. Öğr. Üyesi 1

İşletme

(Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları alanında doktora yapmış olmak Pazarlama Ahlakı, Bağış yapma ve tüketici davranışları, pazarlama stratejileri ve pazarlama tarihi alanlarında çalışmaları bulunmak).

Prof. Dr. 1

İktisat (İngilizce)

(Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerinden en az birini İngilizce eğitim dilinde yapmış, Çalışma Ekonomisi alanında doktora yapmış, Toplu Pazarlık Ekonomisi alanında uzman, Teknolojik Değişme ve Çalışma Hayatı konularında çalışmalar yapmış, Sosyal Politikalara ilişkin konularda uluslararası tecrübeye sahip)

Prof. Dr 1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

(Kadro iptal ilanı yayınlanmıştır)

Psikoloji Bölümü

(Psikoloji lisans mezunu olmak, Yüksek Lisansını sosyal, endüstri, örgütsel davranış, gelişim veya klinik alanında yapmış olmak, Doktorasını tercihen endüstri, örgütsel davranış, ya da sosyal, gelişim veya klinik alanında yapmış olmak).

Doç. Dr 1

Psikoloji Bölümü

(Psikoloji lisans mezunu olmak, Yüksek Lisansını sosyal, endüstri, örgütsel davranış, gelişim veya klinik alanında yapmış olmak, Doktorasını sosyal, endüstri, örgütsel davranış veya gelişim alanında yapmış olmak)

Dr. Öğr. Üyesi 2

Matematik Bölümü

(Matematik veya Matematik Mühendisliği lisans mezunu olmak, Matematik alanında yüksek lisans mezunu olmak, Matematik veya Uygulamalı Matematik alanında doktorasını tamamlamış olmak, Alanında seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak).

Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce) (Elektrik-Elektronik veya Elektronik Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisansını ve doktorasını yapmış olmak; işaret işleme, bilgisayarlı görme, görüntü işleme, örüntü tanıma, yapay zeka konularında bilimsel çalışmalar ve yayın yapmış olmak)

Dr. Öğr. Üyesi 1

Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)

(Lisansını Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği programlarının birinde tamamlamış, doktorasını bilgisayar bilimleri alanında yapmış olmak).

Dr. Öğr. Üyesi 1

Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)

(Lisansını Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği programlarının birinde tamamlamış, doktorasını bilgisayar yazılımı alanında yapmış olmak).

Dr. Öğr. Üyesi 1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

(Lisansını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği programlarından birinde tamamlamış, doktorasını elektrikte güç uygulamaları alanında yapmış olmak)

Dr. Öğr. Üyesi 1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

(Lisansını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği programlarından birinde tamamlamış, doktorasını elektrikelektronik mühendisliklerinin kontrol sistemleri alanlarında yapmış olmak).

Dr. Öğr. Üyesi 2