Yazdır
FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Fırat Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK733342
Şehir : Elazığ
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
38
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
29.11.2019
Başvuru Süresi
:
ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan "Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan "Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır

ÜNVANI

DOÇENT

DR.ÖĞR. ÜYESİ

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ ANABİLİM DALI DRC. ADET DRC. ADET
Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler 1-1 Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak. Tıbbi Biyokimya klinik laboratuvarlarında çalışma tecrübesine sahip olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Fen Fakültesi Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Diferansiyel operatörlerin spektral analizi konusunda çalışmaları bulunmak.
Uygulamalı Matematik 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Soliton dalgaları konusunda çalışmaları bulunmak.
Aktüerya Bilimleri 1-1 Aktüerya bölümünde çalışmış olmak. Stabilite analizi konusunda çalışmaları bulunmak.
İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Cumhuriyet dönemi ulaşım ağları konusunda çalışmaları bulunmak.
Bölgesel Coğrafya 1-1 Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak. Kırsal yerleşmelerin coğrafi analizi konusunda çalışmaları bulunmak.
Türkiye Coğrafyası 1-1 Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak. Şehirsel yerleşmelerin mekansal analizi konusunda çalışmaları bulunmak.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. ÇağdaşTürk lehçelerinin fonetiği alanında çalışmaları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Geoteknik 1-1 Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Geoteknik alanında çalışmaları bulunmak.
Geoteknik 1-1 İnşaat Mühendisliği Anabilim dalı Geoteknik alanında doktorasını yapmış olmak. Kazıklı Temeller konusunda çalışmaları bulunmak.
Devreler ve Sistemler 1-1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak. Kaos ve donanımsal rastgele sayı üreteci konusunda çalışmaları bulunmak.
Telekomünikasyon 1-1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak. Biyomedikal sinyal işleme ve sınıflandırma konusunda çalışmaları bulunmak.
Ulaştırma 2-1 İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Ulaştırma alanında doktorasını yapmış olmak. Kendini onarabilen karayolu üst yapı malzemeleri konusunda çalışmaları bulunmak
Mühendislik Fakültesi Ölçme 2-1 Geomatik, Harita veya Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği mezunu olmak. İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Proses ve Reaktör Tasarımı 1-1 Kimya Mühendisliği Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Halokromik polimerik biyofilmler konusunda çalışmaları bulunmak.
Teknoloji Fakültesi Mekanik 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.Biyomalzemelerin işlenebilirliği ve mekaniği konusunda çalışmaları bulunmak.
Seramik 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Kaplama ve aşınma konusunda çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitimi sertifikasına sahip olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Çocuk Nefroloji yan dal uzmanı olmak.
Fiziksel Tıpve Rehabilitasyon 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Radyoloji 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Abdominal radyoloji alanında tecrübesi bulunmak.
İç Hastalıkları 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak.
İç Hastalıkları 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Nefroloji yan dal uzmanı olmak.
Göğüs Cerrahisi 1-1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak. Akciğer kanseri konusunda genetik çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Patoloji 1-1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak. Oftalmolojik patolojiler konusunda çalışmaları bulunmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1-1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak. Çocuk Nöroloji yan dal uzmanı olmak.
Göğüs Hastalıkları 1-1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak. Pulmoner emboli konusunda çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az bir yıl eğitici olarak deneyimi bulunmak.
Deontoloji ve Tıp Tarihi 1-1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Parazitolojisi 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 1-1 Yüksek lisans ve doktorasını Mütercim Tercümanlık (İngilizce) alanında tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1-1 Sağlık Bilimleri veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak. Hemşirelik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
İç Hastalıkları Hemşireliği 2-1 Sağlık Bilimleri veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak. İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Hava Trafik Kontrol 1-1 Sivil Havacılık veya mühendislik doktoralı olmak. Havacılık ve hava trafik kontrol konusunda çalışmaları bulunmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr. 1-1 Toplumsal korkular konusunda çalışmaları bulunmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Pr. 1-1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Nikel esaslı süper alaşımların işlenebilirliği konusunda çalışmaları bulunmak.
TOPLAM Toplam 20 18