Yazdır
SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Siirt Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK710003
Şehir : Siirt
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
19
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
06.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
20.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddelesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Ayrıntılı Bilgiye www.siirt.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İlk Başvuru Tarihi : 06.11.2019
Son Başvuru Tarihi : 20.11.2019 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 22.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 26.11.2019
Giriş Sınav Saati : 14:00
Giriş Sınav Yeri : İlgili Birimlerde
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi : 28.11.2019
Başvuru Yeri : İlgili Birimler
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : ww.siirt.edu.tr

BİRİM/BÖLÜM

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Derece

AÇIKLAMA

ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Teknolojileri /
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
1 6 Fakültelerin Mimarlık veya Şehir ve Bölge
Planlama bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Tasarım / Grafik Tasarımı 1 6 Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Tasarım / Endüstri Ürünleri Tasarımı 3 6 Fakültelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Finas, Bankacılık ve Sigortacılık / Maliye 1 3 Fakültelerin Maliye veya İktisat bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme
deneyimi olmak.
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
/ Sosyal Hizmetler
1 6 Sosyoloji bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans sonrası alanında en az üç (3) yıl
deneyimli olmak.
Hukuk / Adalet 2 6 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Beslenme ve Diyetetik / Beslenme ve Diyetetik 1 5 Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans sonrası alanında en az beş (5) yıl tecrübeli olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Yabancı Diller / Yabancı Diller 1 5 Alman Dili ve Edebiyatı böümü lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri / Arap Dili ve Belağati 1 5 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumlarında ders verme
deneyimi sahibi olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Klinik Öncesi Bilimler / Veteriner Mikrobiyolojisi 1 7 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda
doktora yapıyor olmak
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi / Veterinerlik Besin ve Hijyeni
ve Teknolojileri
1 5 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Veteriner Gıda Hijyeni ve Tenolojisi
Anabilim Dalı'nda doktora yapıyor olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi 1 6 Eğitim Fakültesi lisans mezunu olup, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi / Türkçe Eğitimi 1 6 Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Lisans
Programından mezun olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri / Tasavvuf 1 6 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup
Tasavvuf alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri / Endüstri Bitkileri 1 6 Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü lisans mezun olup Endüstri Bitkileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
Şehir ve Bölge Planlama / Bölge Planlama 1 6 Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Mezun olup. Aynı alanda tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik Elektronik Mühendisliği / Elektrik
Tesisleri
1 6 Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezun olup, aynı alanda tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi / Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 1 7 BESYO veya Spor Bilimleri Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı
alanda doktora yapıyor olmak.
Antrenörlük Eğitimi / Hareket ve Antrenman 1 6 BESYO veya Spor Bilimleri Fakültelerinin Antrenörlük Eğitimi bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda
doktora yapıyor olmak