Yazdır
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ)

(Düzeltildi) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 9 Öğretim Görevlisi alıyor

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK712191
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
9
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
25.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemiz Rektörlük kadrosunda, aşağıda belirtilen birimlerde görev yapmak üzere öğretim görevlileri alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora eğitimini tamamlamış olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:
1- Adayların başvurdukları birim, ilan numarası ve tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5- ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge. İki yabancı dil koşulu bulunan birimlere başvurularda yabancı dil puanını gösteren belgeler her iki dil için de verilmelidir.)
7- Onaylı diploma fotokopisi (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)
8- Resmi lisans transkripti
9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
10- İlanda belirtilen süre kadar tecrübeyi gösteren belge.
11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan No Görev Yeri Unvan Sayı Yabancı dil puanı ALES Koşullar Başvuru yeri ve telefon no. Sonuçların açıklanacağı internet adresi Sınav Takvimi
1 Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜNAM) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 İngilizce: 65 SAY: 70 Fizik Bölümü lisans mezunu ve Mikro ve Nano Teknoloji (MNT) Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Mikro ve Nano Teknoloji (MNT) Anabilim Dalı doktora öğrencisi olmak.
Kristal si güneş hücreleri üretimi alanında tezli yüksek lisans sonrasında en az 2 yıl tecrübeli olmak.
GÜNAM, Fizik Binası Zemin Kat
Tel: 0312 210 50 69
0312 210 76 51
http://gunam.metu.edu.tr

İlanın Başlama Tarihi : 08.11.2019
Son Başvuru Tarihi : 25.11.2019 Ön Değ. Açıklanma Tarihi : 27.11.2019 Yazılı Sınava Giriş Tarihi : 02.12.2019 Sonuçların Açıklanma Tarihi : 06.12.2019

2 Kurumsal İletişim Ofisi Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 İngilizce: 65 SÖZ: 70 İletişim Fakültesi lisans mezunu ve İletişim Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Kurumsal sosyal medya hesapları yönetimi konusunda lisans sonrası en az 1 yıl deneyimli olmak ve deneyimini belgelendirmek (Antetli Kurum yazısı, SGK
dökümü ve Portfolyo ile).
Kurumsal İletişim Ofisi Rektörlük 1. Kat
Tel: 0312 210 41 84
kio.metu.edu.tr

İlanın Başlama Tarihi : 08.11.2019
Son Başvuru Tarihi : 25.11.2019 Ön Değ. Açıklanma Tarihi : 27.11.2019 Yazılı Sınava Giriş Tarihi : 02.12.2019 Sonuçların Açıklanma Tarihi : 06.12.2019

3 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (ODTÜ
Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi Bilgi İşleminde)
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 İngilizce: 65 SAY: 70 İstatistik veya Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Lisans sonrası Veri Özetleme, İstatistiki Analizler Yapma, İngilizce Rapor Hazırlama, İnternet ve Çevrimiçi Kaynaklardan Veri Toplama ve Kalite ve Kurumsal Gelişim konularında 1 yıllık deneyimli olmak ve deneyimini belgelendirmek (Antetli Kurum Yazısı ve SGK Dökümü).
ODTÜ Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi, Matpum Ek Bina-Alt Kat
Tel: 0312 210 71 39
www.kgpo.metu.edu.tr

İlanın Başlama Tarihi : 08.11.2019
Son Başvuru Tarihi : 25.11.2019 Ön Değ. Açıklanma Tarihi : 27.11.2019 Yazılı Sınava Giriş Tarihi : 02.12.2019 Sonuçların Açıklanma Tarihi : 06.12.2019

4 Kanser Sistem Biyolojisi Laboratuvarı (KANSİL) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 İngilizce: 65 SAY:70 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı doktora mezunu olmak. Hücre Biyolojisi, Kanser Biyolojisi, İlaç Keşfi, Akım Sitometri ve Nanostring Analizleri alanlarında doktora sonrası en az 6 ay deneyim sahibi olmak ve
belgelendirmek
Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü
Tel: 0312 210 37 41
www.ii.metu.edu.tr

İlanın Başlama Tarihi : 08.11.2019
Son Başvuru Tarihi : 25.11.2019 Ön Değ. Açıklanma Tarihi : 27.11.2019 Yazılı Sınava Giriş Tarihi : 02.12.2019 Sonuçların Açıklanma Tarihi : 06.12.2019

5 ODTÜ
Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 İngilizce: 65 SÖZ: 70 Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak ve İletişim Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi olmak. Tezli yüksek lisans sonrası Yükseköğretim Kurumları veya Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olmak, Kurumsal İmaj ve Kurumsal İletişim konularında en az 6 ay akademik deneyime sahip olmak. Hitabet ve İnsanları Etkileme Sanatı, Beden Dili ve Etkili İletişim Teknikleri
sertifikalarına sahip olmak.
ODTÜ Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi, Matpum Ek Bina-Alt Kat
Tel: 0312 210 71 39
www.kgpo.metu.edu.tr

İlanın Başlama Tarihi : 08.11.2019
Son Başvuru Tarihi : 25.11.2019 Ön Değ. Açıklanma Tarihi : 27.11.2019 Yazılı Sınava Giriş Tarihi : 02.12.2019 Sonuçların Açıklanma Tarihi : 06.12.2019

6 Modern Diller Bölümü Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 İngilizce: 65 ve
Farsça: 90
SÖZ: 70 Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü’nde Farsça dersi vermek üzere; Fars Dili ve Edebiyatı lisans; Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Lisans eğitimi sonrası herhangi bir öğretim kurumunda en az 1 yıl Farsça dersi vermiş olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Kat: 1
Tel: 0312 210 3903
www.mld.metu.edu.tr

İlanın Başlama Tarihi : 08.11.2019
Son Başvuru Tarihi : 25.11.2019 Ön Değ. Açıklanma Tarihi : 27.11.2019 Sözlü Sınava Giriş Tarihi : 02.12.2019 Sonuçların Açıklanma Tarihi : 06.12.2019

7 Modern Diller Bölümü Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 İngilizce: 65 ve
Arapça: 90
SÖZ: 70 Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü’nde Arapça dersi vermek üzere; Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Arap Dili Öğretimi lisans ve Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Arap Dili Öğretimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Lisans eğitimi sonrası herhangi bir öğretim kurumunda en az 1 yıl Arapça dersi vermiş olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Kat: 1
Tel: 0312 210 3903
www.mld.metu.edu.tr

İlanın Başlama Tarihi : 08.11.2019
Son Başvuru Tarihi : 25.11.2019 Ön Değ. Açıklanma Tarihi : 27.11.2019 Sözlü Sınava Giriş Tarihi : 02.12.2019 Sonuçların Açıklanma Tarihi : 06.12.2019

8 Modern Diller Bölümü Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 İngilizce: 65 ve İspanyolca: 90 SÖZ: 70 Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü’nde İspanyolca dersi vermek üzere;
İspanyol Dili ve Edebiyatı veya Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik lisans ve İspanyol Dili ve Edebiyatı veya Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak. Lisans eğitimi sonrası herhangi bir öğretim kurumunda en az 1 yıl İspanyolca dersi vermiş olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Kat: 1
Tel: 0312 210 3903
www.mld.metu.edu.tr

İlanın Başlama Tarihi : 08.11.2019
Son Başvuru Tarihi : 25.11.2019 Ön Değ. Açıklanma Tarihi : 27.11.2019 Sözlü Sınava Giriş Tarihi : 02.12.2019 Sonuçların Açıklanma Tarihi : 06.12.2019

9 Modern Diller Bölümü Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 İngilizce: 65 ve Almanca: 90 SÖZ: 70

Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü’nde Almanca dersi vermek üzere; Almanca Öğretmenliği, Almanca Mütercim Tercümanlık, Almanca Çeviribilim, Alman Dili ve Edebiyatı veya Alman Dili Eğitimi lisans ve Almanca Öğretmenliği, Almanca Mütercim Tercümanlık, Almanca Çeviribilim, Alman Dili ve Edebiyatı veya Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Lisans eğitimi sonrası herhangi bir öğretim kurumunda en az 1 yıl Almanca dersi vermiş olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Kat: 1
Tel: 0312 210 3903
www.mld.metu.edu.tr

İlanın Başlama Tarihi : 08.11.2019
Son Başvuru Tarihi : 25.11.2019 Ön Değ. Açıklanma Tarihi : 27.11.2019 Sözlü Sınava Giriş Tarihi : 02.12.2019 Sonuçların Açıklanma Tarihi : 06.12.2019