Yazdır
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Çukurova Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi istihdam edecek

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : DPB615470
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
43
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.04.2019
Son başvuru Tarihi
:
19.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24.ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı (6) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
*Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.
* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar Çizelgesi, yabancı Dil Belgesi, doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.
2547 sayılı Kanunun ek 38.maddesi gereğince aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.
• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
* Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere yapılacaktır.

Başvuru süresi bu ilanının yayım tarihinden itibaren 15 gün (05.04.2019-19.04.2019) olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

DUYURULUR.

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM
DALI/PROGRAM
ÜNVANI DRC. SAYISI NİTELİK
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Profesör 1 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında, İngiliz Dili Eğitimi bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Profesör 1 1
Tekstil Mühendisliği Tekstil Makinaları Profesör 1 1
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Profesör 1 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Antrenörlük Eğitimi Spor Sağlık Bilimleri Profesör 1 1 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında Doçent unvanını almış olmak, Sporun metacognitif becerilere etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Prehistorya Profesör 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1 Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olmak, işletme grupları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Ceyhan Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Jeodezi Profesör 1 1 İyonosferin Modellenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Profesör 1 1
Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller Profesör 1 1
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Tekstil Tasarımı Profesör 1 1 Plastik Sanatlar Bilim Alanında Doçentlik unvanını almış, Dokuma Tasarım alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Fitopatoloji Doçent 1 1 Bitki Virüs Hastalıkları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Doçent 1 1 Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olmak, Süs Bitkileri Fizyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Zootekni Biyometri ve Genetik Doçent 1 1 Zootekni ve Hayvan Besleme Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, Hayvansal Biyoteknoloji ve Gen Klonlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 1 Pulmoner Hipertansiyon ve Periferik Damar Hastalıkları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları)
Doçent 1 1 İç Hastalıkları/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Hipotiroidizm konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçent 1 1
Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent 1 1 Yanık ve Mikrocerrahi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1
Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 1 Prematüre retinopatisi, medikal ve cerrahi retina ve Uvea-Behçet hastalıkları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Ortopedik Cerrahi üzerine anatomik ve deneysel çalışmaları olmak
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Mineraloji-Petrografi Doçent 1 1 Fizyon izi ve Kırıntılı Termokronoloji konularında çalışma yapmış olmak.
Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Doçent 1 1 Paleosismoloji konusunda doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında Fen Bilgisi Eğitimi bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Pazarlama Doçent 1 1 Pazarlama alanında Doçentlik unvanını almış olmak,Tüketici Davranışları alanında çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Muhasebe Doçent 1 1 İşletme-Muhasebe alanında Doçentlik unvanını almış olmak, Muhasebe Denetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisat İktisat Tarihi Doçent 1 1 Konjonktürel Politikalar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yetiştiricilik Doçent 1 1 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Balık Besleme alanında çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1
Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 1 1 Mimarlık Bina Bilgisi alanında Doktora yapmış olmak, Mimarlık Planlama ve Tasarım Temel alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Doçent 1 1 Serbest Lie cebirlerinde çalışmalar yapmış olmak.
Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 1 1 Cumhuriyet Dönemi şehir tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında doktora yapmış olmak, Örgütsel Davranış konularında çalışmalar yapmış olmak. (Düzeltme ilanı yayınlanmıştır)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunu olmak, Hayvan Barınakları ve çevre konusunda Doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 3 1
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Tekstil Tasarımı Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalında Sanatta Yeterliliğini almış olmak, Dokuma Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Lisansüstü eğitimini ve çalışmalarını İletişim alanında yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Anayasa yargısı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör: 13
Doçent: 23
Dr.Öğr. Üyesi: 7
Toplam: 43