Yazdır
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK632101
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
12
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
15.05.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fakülteleri, Yüksekokulu ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına
katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını,
araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Aranan Nitelikler

Fen – Edebiyat Fakültesi

Fizik Matematiksel Fizik - 1 - (a), (b)
Matematik Uygulamalı Matematik - 1 - (a), (c)

Eğitim Fakültesi

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

- 1 - (a), (d)
- - 1 (a), (e)
Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - - 1 (a), (f)

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret - 1 - (a), (g)

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

1 - - (a), (h)
- - 1 (a), (i)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kentleşme ve Çevre Sorunları - - 1 (a), (j)
Yönetim Bilimleri - - 1 (a), (k)
Biyomedikal mühendisliği Enstitüsü - Biyomedikal Elektronik - 1 - (a), (l)
Çevre Bilimleri Enstitüsü - Çevre Bilimleri 1 - - (a), (m)

Aranan Nitelikler:

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
(b) Adayların matematiksel fizik ve istatistiksel mekanik, kuantum alan teorileri, matris modelleri ve tedirgemeci olmayan yöntemler konularında yayınları olması gerekmektedir.
(c) Adayların nümerik analiz, integral denklemler ve saçılım teorisi konularında uzman olması gerekmektedir.
(d) Adayların matematik eğitiminde matematik öğretme bilgisi ve STEM eğitimi konularında yayın yapmış olması gerekmektedir.
(e) Adayların geniş ölçekli testlerde matematik becerileri ile ilişkili faktörler ve testlerin psikometrik özellikleri konularında uluslararası endekslerde yayınlarının olması gerekmektedir.
(f) Adayların bireyle, grupla ya ada aileyle psikolojik danışma / terapi alanında araştırmalara, yayınlara ve öğretim deneyimine sahip olması gerekmektedir.
(g) Adayların uluslararası politik ekonomi, Avrupa Birliği politikaları, uluslararası birey davranışları konularında uzmanlığının olması ve uluslararası SSCI endeksli dergilerde yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(h) Adayların veri ve metin madenciliği, sosyal ağ analizi ve sayısal yöntemler konularında eğitim, araştırma ve yayınlarının olması gerekmektedir.
(i) Adayların nesne yönelimli modelleme ve programlama, yeni ürün ve servis geliştirme, robotik sistemler, veri madenciliği ve karar destek sistemleri konularında eğitim, araştırma ve yayınlarının olması gerekmektedir.
(j) Adayların karşılaştırmalı siyaset, çevre siyaseti, uluslararası politik ekonomi alanlarında uzmanlığının bulunması ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlarının olması gerekmektedir.
(k) Adayların siyaset bilimi, siyaset sosyolojisi, modern siyaset felsefesi, siyasi düşünceler tarihi ve yönetim bilimleri alanlarında uzmanlığının bulunması ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlarının olması gerekmektedir.
(l) Adayların temel ve spektroskopik manyetik rezonans görüntüleme alanlarında uzmanlığının olması ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(m) Adayların moleküler ekoloji, filogenetik ve moleküler taksonomi, çevresel niş modellemesi konularında uzmanlaşmış olması gerekmektedir.