Yazdır
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bayburt Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alıyor

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK706471
Şehir : Bayburt
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
13
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
28.10.2019
Başvuru Süresi
:
Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür
Son başvuru Tarihi
:
0

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarıncaDevlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvurualınmamaktadır.
Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.bayburt.edu.tr/ adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür

S.No Fakülte Bölüm Anabilim Dalı /Pr. Unvan Derece Adet Niteliği
1 İktisadi ve İdari Bilimleri İşletme Üretim Yönetim ve Pazarlama Doçent 1 1

Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak.

2 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Acil Yardım veAfet Yönetimi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Doçent 1 1

İlgili alanda çalışmaları bulunmak.

3 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gümrük İşletme Gümrük İşletme Doktor Öğretim Üyesi 5 1

İşletme alanında doktorasını yapmış olmak,Küreselleşme üzerine çalışmaları bulunmak.

4 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gümrük İşletme Gümrük İşletme Doktor Öğretim Üyesi 5 1

İktisat alanında doktorasını yapmış olmak, Dış Ticaret üzerine çalışmaları bulunmak.

5 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gümrük İşletme Gümrük İşletme Doktor Öğretim Üyesi 5 1

İktisat alanında doktorasını yapmış olmak, Yabancı Yatırım üzerine çalışmaları bulunmak.

6 Bayburt Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi Doktor Öğretim Üyesi 5 1

YüksekLisansveDoktorasınıEğitimProgramlarıveÖğretimalanındayapmış olmak.

7 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Antrenörlük Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak, Antrenörlük üzerine çalışmaları olmak.

8 İktisadi ve İdari Bilimleri İşletme Muhasebe Finansman Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Muhasebe ve Finansman alanında yapmış olmak.

9 Aydıntepe MYO İnşaat İnşaat Teknolojisi Pr. Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Lisans,Yüksek Lisans ve Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak.

10 Aydıntepe MYO Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Pr. Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Lisans,Yüksek Lisans ve Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak,Etve Ürünleri Teknolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.

11 Aydıntepe MYO Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Pr. Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Lisans,Yüksek Lisans ve Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak,Meyve ve Sebze Teknolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.

12 Teknik Bilimler MYO Elektronik ve Otomasyon Mekatronik Pr. Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Enerji alanında yapmış olmak.

13 Teknik Bilimler MYO Elektronik ve Otomasyon Mekatronik Pr. Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Nano malzemeler alanında doktora yapmış olmak.