Yazdır
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK790437
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
23.03.2020
Son başvuru Tarihi
:
06.04.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyeleri: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Öğretim Üyesi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır.

Fakülte- Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ebelik 3 3 3

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliği veya Halk Sağlığı Hemşireliği, Kadın hastalıkları ve Doğum (TIP) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (TIP), Aile Hekimliği (TIP) Halk
Sağlığı (TIP Ana Bilim Dallarında doktora yapmış olmak.

Odyoloji 2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD uzmanlığını yapmış olmak

Hemşirelik 3 3 3

Hemşirelik, Hemşirelik ve Yönetim, İç hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/ Ameliyathane Hemşirelik Alanında doktora
yapmış olmak

Beslenme ve Diyetetik 2 2 2

Beslenme ve Diyetetik Alanında doktora yapmış olmak

Çocuk Gelişimi

3 3 3

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Alanında yüksek lisans/ veya doktora yapmış olmak.

3 3 3

Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Eğitim Birimleri, Klinik Psikoloji, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları (TIP), Ruh Sağlığı Hastalıkları (TIP), Aile Hekimliği (TIP), Nöroloji (TIP), Enfensiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (TIP, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Alanında doktora/uzmanlık yapmış olmak.

Spor Bilimleri

1

Hareket ve Antreman Bilimi alanında çalışmaları olmak

1

Egzersiz Fizyolojisi, Fiziksel Uygunluk veya Psikomotor Gelişim konularında çalışmalar yapmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji

2 2

Doktorasını Psikolojinin Alt Dallarından Bir Tanesinde Yapmış Olmak

2

Yüksek Lisans ve Doktorasını Psikolojinin Alt Dallarından Bir Tanesinde Yapmış Olmak

İngiliz Dili Ve Edebiyatı

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora ve doçentlik payesini almış olmak

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak

Türk Dili Ve Edebiyatı 1 1

Doçentliğini Türk Dili alanında almış olmak

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

3 3 3

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

2 2 2

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

2 2 2

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

Elektrik-
Elektronik Mühendisliği

2 2 2

Elektrik Anabilim dalında doktora yapmış olmak

2 2 2

Haberleşme Anabilim Dalı alanında doktora yapmış olmak

2 2 2

Kontrol Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

Gıda Mühendisliği

4 4 4

Gıda Teknolojileri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

3 3 3

Gıda Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

İnşaat Mühendisliği

1 1 1

Yapı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

1 1 1

Hidrolik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

1 1 1

Geoteknik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

1 1 1

Ulaştırma Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

1 1 1

Yapı İşletmesi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

1 1 1

Yapı Malzemesi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

Makina Mühendisliği

1 1 1

Enerji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

1 1 1

Termodinamik alanında doktora yapmış olmak

1 1 1

Makine Teorisi ve Dinamiği alanında doktora yapmış olmak

2 2 2

Mekanik alanında doktora yapmış olmak

2 2 2

Konstrüksiyon ve İmalat alanında doktora yapmış olmak

Harita Mühendisliği

1 1 1

Harita Mühendisliği lisans mezunu olup Fotogrametri veya Uzaktan Algılama Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

2 2 2

Harita Mühendisliği Kartoğrafya veya Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

2 2 2

Harita Mühendisliği lisans mezunu olup Harita Mühendisliği Arazi Yönetimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak