Yazdır
AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Amasya Üniversitesi 20 Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alıyor

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK631377
Şehir : Amasya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
20
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
14.05.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir

İLAN NUMARASI BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/PROGRAM ÜNVANI DERECE ADET AÇIKLAMALAR
2019 / 05-36 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Fizik Profesör 1 1

Radyasyon zırhlama ve tıpta kullanılan radyonüklidler üzerine teorik ve deneysel çalışmalar yapmış olmak.

2019 / 05-37 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-38 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-39 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-40 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Profesör 1 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-41 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-42 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Doçent 1 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-43 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı Hastalıkları
Doçent 1 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-44 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 1 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-45 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 2 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-46 Mimarlık Fakültesi KentselTasarım vePeyzaj
Mimarlığı
Kentsel ve Peyzaj Planlama Profesör 1 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-47 Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım
ve Peyzaj Mimarlığı
Kentsel Tasarım Doçent 1 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-48 Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 2 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-49 İlahiyat
Fakültesi
İslam Tarihi ve
Sanatları
İslam Tarihi Doçent 1 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-50 İlahiyat
Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Arap Dili ve
Belagatı
Doçent 1 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-51 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri Doçent 3 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-52 SağlıkBilimleri
Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Doçent 3 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-53 Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent 3 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-54 Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Hemşirelik Esasları Doçent 2 1

Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2019 / 05-55 Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Raylı Sistemler İşletmeciliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, alanında doktora yapmış ve dizel motorlarda metal, hidrojen ve biyoyakıt
katkıları üzerine çalışmaları olmak.