Yazdır
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akdeniz Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi alıyor

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK619289
Şehir : Antalya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
8
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.04.2019
Son başvuru Tarihi
:
29.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
2-ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek Yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi ( http://personel.akdeniz.edu.tr adresindeki ilgili başvuru formu) eksiksiz doldurulmalıdır.
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5- ALES sonuç belgesi.
6- Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
7- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği (e-devlet kapısından alınacak karekodlu mezuniyet belgesi kabul edilecektir.)
8- Lisans / Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği.
9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi.
10- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)
11- Onaylı Hizmet Belgesi. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge.)
12- AVES Çıktısı (Bu belge Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarından istenilmektir.)

AÇIKLAMALAR:
1- Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında e-devlet kapısından alınacak karekodlu belgeler kabul edilmektedir.
2- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.
3- E-devlet kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
4- Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.
5- Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan Takvimi:

Başvuru Başlangıç Tarihi 13.04.2019 Giriş Sınavı Tarihi 06.05.2019
Son Başvuru Tarihi 29.04.2019 Sonuç Açıklama Tarihi 09.05.2019
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi 02.05.2019 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi http://personel.akdeniz.edu.tr/

MESLEK YÜKSEKOKULLLARI İÇİN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

ALES : 70

Yabancı Dil Puanı : Muaf

FAKÜLTELER İÇİN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM)

ALES : 70

Yabancı Dil Puanı : 50

S.N. BİRİM BÖLÜM ANABİLİM/ ANASANAT DALI /PROGRAM UNVAN DRC ADET NİTELİKLER
1 GÖYNÜK MUTFAK SANATLARI MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL,LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ PASTACILIK VE EKMEKÇİLİK ÖĞR. GÖR. (Ders Veren) 6 1

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2 GÖYNÜK MUTFAK SANATLARI MESLEK
YÜKSEKOKULU
OTEL,LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ PASTACILIK VE EKMEKÇİLİK ÖĞR. GÖR. (Ders Veren) 3 1

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 3 (üç) yıl eğitim-öğretim deneyimine sahip olmak.

3 SOSYAL BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA ÖĞR. GÖR. (Ders Veren) 1 1

Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası kolluk kuvvetlerinde en az 8 (sekiz) yıl deneyim sahibi olmak.

4 MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ÖĞR. GÖR. (Ders Veren) 6 1

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanında ders verme deneyimine sahip olmak.

5 MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME GIDA TEKNOLOJİSİ ÖĞR. GÖR. (Ders Veren) 1 1

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak, Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 (üç) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

6 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÜROLOJİ ÖĞR. GÖR. (Uygulamalı
Birim)
1 1

Tıpta Uzmanlığını Ürolojide yapmış olmak. Laparoskopik ve Robotik Cerrahide deneyimli olmak.

7 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI ÖĞR. GÖR. (Uygulamalı Birim) 1 1

Periton diyalizi hastaları ile ilgili bilimsel çalışması olmak. En az 3 (üç) yıl İç Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmış olmak.

8 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ÖĞR. GÖR. (Uygulamalı Birim) 1 1

Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak, Histolojik ve Moleküler araştırma yöntemleri, Elektron Mikroskopi teknikleri konusunda deneyimli olmak.