Yazdır
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Adıyaman Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK710468
Şehir : Adıyaman
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
20
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
07.11.2019
Başvuru Süresi
:
Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesinin suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesinin suretini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere;

ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

SIRA
NO
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET İLAN ŞARTI
1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Prof. Dr. 1 1

Üroloji alanında doçent unvanı almış olmak.

2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr. 1 1

Alanında doçent unvanı almış olmak.

3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Prof. Dr. 1 1

Alanında doçent unvanı almış olmak.

4 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları
Doç. Dr. 1 1

Alanında doçent unvanı almış olmak.

5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Doç. Dr. 1 1

Alanında doçent ve Yandal uzmanlığını Neonatoloji
alanında yapmış olmak.

6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doç. Dr. 1 1

Alanında doçent unvanı almış olmak.

7 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doç. Dr. 1 1

Alanında doçent unvanı almış olmak.

8 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyokimya Doç. Dr. 1 1

Tıbbi Biyokimya alanında doçent unvanı almış olmak

9 Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Doç. Dr. 1 1

Tekstil teknolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.

10 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve
Öğretim
Doç. Dr. 1 1

Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doçent
unvanı almış olmak.

11 Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Ekoloji ve Çevre
Biyolojisi
Doç. Dr. 1 1

Biyoloji alanında doçent unvanı almış olmak.

12 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Ziraat Mühendisliği Ziraat Mühendisliği Doç. Dr. 1 1

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçent unvanı almış olmak.

13 Tarım Bilimleri ve
Teknolojileri Fakültesi
Ziraat Mühendisliği Ziraat Mühendisliği Doç. Dr. 1 1

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında doçent
unvanı almış olmak.

14 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Doç. Dr. 1 1

Alanında doçent unvanı almış olmak.

15 Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar
Teknikleri
Doç. Dr. 1 1

Tıbbi Biyokimya alanında doçent unvanı almış olmak.

16 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Alanında uzmanlığını almış olmak.

17 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dr. Öğr.
Üyesi
3 1

Yandal uzmanlığını Cerrahi Onkoloji alanında yapmış
olmak.

18 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim Dr. Öğr.
Üyesi
3 1

"Hemşirelik Esasları ve Yönetimi" alanında Doktora
yapmış olmak.

19 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 2 1

Anorganik Kimya Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

20 Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri
Dr. Öğr.
Üyesi
2 1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış
olmak.