Yazdır
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK657420
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
31
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
17.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Fen-Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 31 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.
Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.
Duyurulur.

Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Bölüm / Program / Anabilim Dalı Kadro Sayısı Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 Doktor Öğretim Üyesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Dilbilim, Amerikan Dili ve
Edebiyatı

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

1 Profesör

Mütercim -Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Dilbilim, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı
Edebiyat

1 Doçent

Mütercim -Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Dilbilim, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı
Edebiyat

1 Doktor Öğretim Üyesi

Mütercim -Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Dilbilim, Amerikan Dili ve
Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat

Mütercim -
Tercümanlık (Rusça)
1 Doktor Öğretim Üyesi

Mütercim-Tercümanlık (Rusça), Rus Dili ve Edebiyatı

Tarih 1 Doktor Öğretim Üyesi

Tarih, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim 1 Doktor Öğretim Üyesi

Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım, Animasyon

Yeni Medya (İngilizce) 1 Doktor Öğretim Üyesi Gazetecilik

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans 2 Doktor Öğretim Üyesi

Finans, Bankacılık ve Finans, Para ve Banka, Finansal İktisat,
Uluslararası İktisat

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1 Doktor Öğretim Üyesi

Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu
yönetimi, Güvenlik

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi (İngilizce)
1 Doktor Öğretim Üyesi

Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi, Kamu yönetimi, Güvenlik

Yönetim Bilişim Sistemleri 2 Doktor Öğretim Üyesi

Yönetim Bilişim Sistemleri,
Bilgisayar, Yazılım, Sayısal Yöntemler

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği 2 Doktor Öğretim Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Mimarlık (İngilizce) 1 Profesör

Mimarlık, Mimari Tasarım

Kimya Mühendisliği 1 Doçent

Kimya Mühendisliği, Kimya, Polimer Kimyası

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 3 Doktor Öğretim Üyesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik

Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
1 Doktor Öğretim Üyesi

Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, İşletme Mühendisliği

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

1 Profesör

Beslenme ve Diyetetik

1 Doçent
2 Doktor Öğretim Üyesi
Fizyoterepi ve Rehabilitasyon 1 Doktor Öğretim Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik 2 Doktor Öğretim Üyesi

Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikte
Yönetim, Hemşirelikte Eğitim

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1 Doktor Öğretim Üyesi Genel Cerrahi
Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı 1 Doktor Öğretim Üyesi

Protetik Diş Tedavisi