Yazdır
ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alıyor

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK677176
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.08.2019
Başvuru Süresi
:
ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızın “duyurular” kısmında (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Fakülte Bölüm/Ana Bilim Dalı Unvan Adet Aranan Nitelikler
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi) 3

Üniversitelerinbilgisayarmühendisliğiveyabilişimle ilgilidiğerlisansprogramlarındanmezunolmak,yine bilgisayar mühendisliği veya bilişimle ilgilidiğer
alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr.
Öğretim Üyesi)
1

Otomotiv, makine, elektrik-elektronik ve benzer mühendislik dallarından birinden doktorası olmak.

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 1

Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim alanındaki bir lisans veya yüksek. lisans
programından mezun olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 1

Matematik veya uygulamalı matematik alanında doktorasını tamamlamış olmak. Finansal Matematik /
İstatistik / Aktüerya Bilimleri alanlarında araştırma ve
nitelikli yayın yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi 1

Lisans derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı programından almış olmak.
Yüksek Lisansını İngiliz Dili veEdebiyatı, İngiliz KültürüveEdebiyatı,İngilizKültürAraştırmaları programlarından birinde tamamlamışolmak.
Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Kültür Araştırmaları
programlarından birinde tamamlamış olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi 1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık
Bölümülisansmezunuolupilgilianabilimdallarından birinde doktora/sanatta yeterlik yapmışolmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi 1

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Biyomekanik alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Araştırma Görevlisi 1

İşletme tezli yüksek lisans programında öğrenim görüyor olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 1

Fakültelerin elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktorayapıyor
olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Ortak Bölümü Öğretim Görevlisi 1

Türk Dili ve Edebiyatı lisans derecesine sahip olmak. Yeni Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifikasına sahip olmak.
Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl Türk Dili dersi vermiş olmak, yanı sıra Yükseköğretim Kurumlarında yabancı dil olarak Türkçe dersleri
vermiş olmak.