Yazdır
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Konya Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK656270
Şehir : Konya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
2
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.07.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Maliye Bakanlığı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinin niteliklerinin tespiti, bu birimlerde bilişim hizmetlerini yürütmek üzere tam zamanlı, kısmi zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personelinin sayısını, niteliklerini, ödenecek sözleşme ücretini ve istihdamına dair diğer hususları belirlemektir.

Personel seçimi:
Madde 8 -
(1) Kamu kurum ve kuruluşları istihdam edecekleri personel sayısını, bunlarda aranacak nitelikleri, sözleşme ücretini, personel seçim usulünü, sınavın yeri ve tarihi ile konularını, başvuru süresini ve diğer hususları sınav tarihinden en az 30 gün önce ve kesintisiz 15 gün süre ile resmi internet sitelerinde ilan ederler.
(2) KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. (Ek cümle: 20.11.2015 - 29538 s. R.G. Yön./4. md.) Bu sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır. Personel seçimi, sınava katılan adayların yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre yapılır.
(3) Sınav başvurularının incelenmesi, sınavın gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile adayın ilan edilen niteliklere uygunluğundan kamu kurum ve kuruluşlarınca teşkil edilecek sınav komisyonu sorumludur. Sınav komisyonu; kamu kurum ve kuruluşlarının atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek bilişim konularında uzman üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Sınavın yapılacağı birimde bilişim konularında uzman bulunmaması halinde diğer birimlerden veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirme yapılabilir. Komisyon başkanı tarafından Raportör üye olarak belirlenen kişi, sözlü/uygulamalı sınavın soru ve cevaplarını tutanak altına alır.
(4) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.
(5) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Kamu kurum ve kuruluşları, asil aday sayısı kadar adayı da yedek olarak ilan edebilirler.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.
Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.ktun.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur.

İŞ TANIMI ADET ÇALIŞMA SÜRESİ ÜCRET
Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 Tam Zamanlı

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katına kadar