Yazdır
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK603878
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Kanun, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.03.2019
Başvuru Süresi
:
Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir. AYDEK ölçütlerinin son haline http://www.apry.yildiz.edu.tr/images/files/aydek20182014.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu şartların sağlandığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi almak için kadro başvurusu ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığına (Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası) AYDEK başvurusunda bulunulması gerekmektedir. AYDEK başvurusu için hazırlanacak dosyada bulunması gereken belgeler http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde yer almaktadır. Başvurunun kabulü için linkte belirtilen yönerge ve istenilen belgelerdeki evrakların eksiksiz olarak salt okunur 1 adet CD ile yapılması gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirten ve istenilen nitelikleri (ağırlıklı olarak çalışmalarının hangi alanda olduğu,yayınları vb.) taşıdığını beyan ettikleri dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet CD eklenerek Rektörlüğe,

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten ve istenilen nitelikleri (ağırlıklı olarak çalışmalarının hangi alanda olduğu,yayınları vb.) taşıdığını beyan ettikleri dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet , sözlü sınava girecek adaylar için 11 adet CD eklenerek Rektörlüğe;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten ve istenilen nitelikleri (ağırlıklı olarak çalışmalarının hangi alanda olduğu,yayınları vb.) taşıdığını beyan ettikleri dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek ilgili Fakülte Dekanlığına;

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI PROFESÖR DOÇENT DR.ÖĞR.
ÜYESİ
NİTELİK
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 1 Lisans, lisansüstü eğitimlerini Eğitim Programları ve Öğretim alanında tamamlamış olup, bu alanda doçentlik unvanına sahip olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 Çalışmaları ağırlıklı olarak Fen Bilgisi Eğitiminde Biyoloji alanında olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 Türk Dili bilim alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR DONANIMI 1(*) Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, bu alanda doçentlik unvanına sahip olmak.
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR DONANIMI 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak,
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ TELEKOMÜNİKASYON 1(*) Lisansüstü eğitimlerini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında yapmış olmak.
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ 1(*) Çalışmaları ağırlıklı olarak Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kontrol Teorisi ve Uygulamaları alanında olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI MÜTERCİM TERCÜMANLIK (FRANSIZCA) 1 Çeviribilim bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK NÜKLEER FİZİK 1(*)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ 1(*) Çalışmaları ağırlıklı olarak Sanat Sosyolojisi alanında olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK İSTATİSTİK TEORİSİ 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BİYOKİMYA 1(*) Kimya lisans mezunu olup, lisansüstü eğitimlerini Biyokimya alanında yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MAT.TEMEL. VE MAT.LOJİK 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK GENEL BİYOLOJİ 1 Çalışmaları ağırlıklı olarak Bitki Biyoteknolojileri alanında olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MOLEKÜLER BİYOLOJİ 1(*) Biyo-enformatik alanında çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK HALK EDEBİYATI 1 Çalışmaları ağırlıklı olarak Türk Halk Edebiyatı alanında olmak.
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK
FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI
MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ HİDROMEKANİĞİ 1 Çalışmaları ağırlıklı olarak Gemi Hidromekaniği alanında
olmak.
GEMİ İNŞAATI
VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI
MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ HİDROMEKANİĞİ 1(**) Gemi Hareketleri ve Kontrolü alanında çalışmaları olmak.
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ GEMİ MAKİNALARI 1 Lisans ve lisansüstü
öğrenimlerini Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği programında
tamamlamış olmak.
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK
FAKÜLTESİ
GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 1(*)
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İKTİSAT İKTİSAT POLİTİKASI 1(*) İktisat Politikası alanında doktora yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1(*) Örgütsel Davranış alanında doktora yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAK.
İŞLETME ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1(*) Çalışmaları ağırlıklı olarak Örgütsel Davranış alanında olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAK.
İŞLETME SAYISAL YÖNTEMLER 1(*) Çalışmaları ağırlıklı olarak Çok Kıstaslı Karar Verme alanında olmak.
İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAK.
İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1(*) Çalışmaları ağırlıklı olarak İnsan Kaynakları Yönetimi alanında olmak.
İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAK.
İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1(*) Çalışmaları ağırlıklı olarak Tedarik Zinciri Yönetimi alanında olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ 1(*)
İNŞAAT FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE BİLİMLERİ 1(*)
İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA
MÜHENDİSLİĞİ
JEODEZİ 1(*)
İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA
MÜHENDİSLİĞİ
ÖLÇME TEKNİĞİ 1(***)
İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI MALZEMESİ 1 Lisans, Lisansüstü eğitimlerini İnşaat
Mühendisliği bilim alanında tamamlamış olup,bu alanda doçentlik unvanına sahip
olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI MALZEMESİ 1(*) İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ MET.VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÜRETİM METALURJİSİ 1(*)
MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1(*) Endüstri Mühendisliği bilim alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
MAK.MALZE. VE İMALAT TEK. 1(*) Makine Mühendisliği bilim alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
TERMODİNAMİK VE ISI TEK. 1 Makine Mühendisliği bilim alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BİNA BİLGİSİ 1(*) Çalışmaları ağırlıklı olarak "Mimarlık ve Tasarımda Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji" alanında olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK YAPI BİLGİSİ 2 Çalışmaları ağırlıklı olarak "Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri" alanında olmak
MİMARLIK FAKÜLTESİ SEHİR BÖLGE PLANLAMA BÖLGE PLANLAMA 2(*) Çalışmaları ağırlıklı olarak "Bölge Planlama" alanında olmak.

(*) : 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

(**) : 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecektir.

(***) : 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca Almanca ders verebiliyor olmak.