Yazdır
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Maltepe Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK602454
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
31
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
22.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm, anabilim ve anasanat dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 08.03.2019
İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 22.03.2019

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz internet sitesinden temin edilecektir)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Fotoğraf (5 Adet),
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.).

Doçentler İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz internet sitesinden temin edilecektir)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Fotoğraf (5 Adet),
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.).

Dr. Öğr. Üyesi İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz internet sitesinden temin edilecektir)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Fotoğraf (5 Adet),
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.).

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla, son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı / Anasanat Dalı İstenilen Akademik
Personel
Sayı Özellikler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör 1

Doktora veya Doçentlik unvanını
Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi 2

Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör 1

Doktora veya Doçentlik unvanını Elektrik - Elektronik Mühendisliği veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak ve Kontrol alanında yayınları olmak.

Dr. Öğr. Üyesi 1

Doktora unvanını Elektronik Mühendisliği veya Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak ve Elektrik Enerji Sistemleri alanında çalışmaları olmak.

Dr. Öğr. Üyesi 1

Doktora unvanını Elektronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği veya Elektrik - Haberleşme Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak ve İşaret İşleme alanında çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör 1

Doktora veya Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi 1

Doktora unvanını Endüstri Mühendisliği alanından almış olmak ve Yöneylem Araştırmaları konusunda çalışmaları olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1

Doktora eğitimini İnşaat Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1

Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Dr. Öğr. Üyesi 1

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Çocuk Cerrahisi ABD Dr. Öğr. Üyesi 1

Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD Profesör 1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Tıbbi Patoloji ABD

Profesör 1

Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Doçent 1

Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp ABD Doçent 1

Acil Tıp Uzmanı olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları ABD Dr. Öğr. Üyesi 1

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Göğüs Hastalıkları ABD Dr. Öğr. Üyesi 2

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Kardiyoloji ABD Dr. Öğr. Üyesi 1

Kardiyoloji Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Nükleer Tıp ABD

Profesör 1

Nükleer Tıp Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi
1
Radyoloji ABD Dr. Öğr. Üyesi 1

Radyoloji Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Dr. Öğr. Üyesi 1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Spor Hekimliği ABD Dr. Öğr. Üyesi 1

Spor Hekimliği Uzmanlığı olmak ve İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyofizik ABD Dr. Öğr.
Üyesi
1

Doktora eğitimini Biyofizik alanında tamamlamış olmak.

Tıp Eğitimi ABD Dr. Öğr. Üyesi 1

Tıp Fakültesi mezunu ve Doktora eğitimini Tıp Eğitimi alanında tamamlamış olmak. İngilizce yeterliliğe sahip olmak ve Akreditasyon çalışmalarında deneyimli olmak.

Konservatuvar

Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Dr.Öğretim Üyesi 1

Doktora veya Sanatta yeterlilik eğitimini Müzik eğitimi alanında yapmış olmak.

Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi 3

Doktora veya Sanatta Yeterliğini Türk Müziği alanında tamamlamış olmak.