Yazdır
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Rumeli Üniversitesi 90 Öğretim Üyesi alacak

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK644955
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
90
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
19.06.2019
Son başvuru Tarihi
:
04.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddelerine göre tam zamanlı Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, ünvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon no, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
Yök Formatlı Özgeçmiş,
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
Doçentlik Belgesi (onaylı belge)
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi
Yayınları içeren bilimsel dosya (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği için 4 takım. Dosyalar cd, usb ortamında iletilebilir.)
2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi "Personel Daire Başkanlığı" Mehmet Balcı Yerleşkesi: Yeni Mah. Mehmet
Silivrili Cad. No: 38 İstanbul / TÜRKİYE adresine yapılacaktır.
Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 19.06.2019
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 4.07.2019
Duyurulur.

Fakülte / Yüksekokul Bölüm/Program Ünvan Kadro
Sayısı
İlan Özel Şartı

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE
MUTFAK SANATLARI
Dr. Öğr. Üyesi 2 İlgili alanda veya Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Eğitimini tamamlamış olmak.

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

Dr. Öğr. Üyesi 2 Sinema Televizyon Sanatta Yeterlilik Programını veya İlgili alanda Doktora Eğitimini tamamlamış olmak. Türk sineması ve/veya Türk Tiyatrosu alanında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör 1 Doçentliğini İletişim Sistemleri alanında almış olmak

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

Dr. Öğr. Üyesi 4 Psikoloji, Psikiyatri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Klinik Psikoloji ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarının birinde Doktora Eğitimini tamamlamış olmak.
Doçent 1 Psikoloji, Psikiyatri, Klinik Psikoloji alanlarının birinde Doçentliğini almış olmak.
Profesör 3 Psikoloji, Psikiyatri, Klinik Psikoloji ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarının birinde Doçentliğini almış olmak

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Dr. Öğr. Üyesi 2 Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İktisat ya da Uluslararası Ticaret alanlarının birinde Doktora Eğitimini tamamlamış olmak
Doçent 1 Uluslararası kurum veya örgütte görev almış olmak.
Profesör 1 Doçentliğini İşletme Alanında almış olmak.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans eğitimini Siyaset Bilimi, Doktora eğitimini Sosyoloji alanında tamamlamış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ya da Siyaset Bilimi alanında Doktora eğitimini tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi 1 Yapı Anabilim Dalı, Ulaştırma Anabilim dalı, Mekanik Anabilim dalı ya da Geoteknik alanlarının birinde Doktora eğitimini tamamlamış olmak
Doçent 1 Doçentliğini Yapı Anabilim dalı, Ulaştırma Anabilim dalı, Mekanik Anabilim dalı ya da Geoteknik alanlarının birinde almış olmak
Profesör 1 Doçentliğini Yapı Anabilim dalı, Ulaştırma Anabilim dalı, Mekanik Anabilim dalı ya da Geoteknik alanlarının birinde almış olmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği alanından Doktora Eğitimini tamamlamış olmak
Doçent 1 Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak
Profesör 1 Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak
İÇ MİMARLIK Dr. Öğr. Üyesi 1 Mimarlık veya İç Mimarlık alanında Doktora Eğitimini tamamlamış olmak ve İç Mimarlık alanında deneyim sahibi olmak

MİMARLIK

Dr. Öğr. Üyesi 1 Mimarlık alanında Doktora Eğitimini tamamlamış olmak ve Mimarlık alanında deneyim sahibi olmak.
Doçent 2 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Doçent 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarının birinde Doçent Ünvanı almış olmak.
Profesör 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıp - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Ortopedi ve Travmatoloji alanlarının birinde Doçent Ünvanı almış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Dr. Öğr. Üyesi 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji veya Protetik Diş tedavisi alanlarının birinden Doktora Eğitimini tamamlamış olmak.
Doçent 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji veya Protetik Diş tedavisi alanlarından birinde Doktora eğitimini tamamlamış olmak. İlgili alanlardan Doçentliğini almış olmak.
Profesör 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji veya Protetik Diş tedavisi alanlarından birinden Doktora eğitimini tamamlamış olmak. İlgili alanlardan Doçentliğini almış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji veya Protetik Diş tedavisi alanlarından birinde Doktora Eğitimini tamamlamış olmak.
Doçent 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji veya Protetik Diş tedavisi alanlarından birinde Doktora eğitimini tamamlamış olmak. İlgili alanların birinde Doçentliğini almış
olmak.
Profesör 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji veya Protetik Diş tedavisi alanlarından birinden Doktora eğitimini tamamlamış olmak. İlgili alanların birinde Doçentliğini almış olmak.

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Dr. Öğr. Üyesi 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Genel Cerrahi alanında yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Çocuk Cerrahisi alanında yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında yapmış olmak.
Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ANESTEZİ

Dr. Öğr. Üyesi 3 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Anestezi ve Reanimasyon alanında yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Alanında Uzmanlık eğitimi almış olmak.
Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Kardiyoloji alanında yapmış olmak.

DİYALİZ

Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Üroloji alanında yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını İç Hastalıkları alanında yapmış olmak.
Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Üroloji alanında yapmış olmak.

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında almış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Nöroloji alanında almış olmak.
Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında yapmış olmak.

FİZYOTERAPİ

Dr. Öğr. Üyesi 3 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji alanında yapmış olmak.

İLK VE ACİL YARDIM

Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Göğüs Hastalıkları alanında yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 3 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını İç Hastalıkları alanında yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ODYOMETRİ Dr. Öğr. Üyesi 4 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında yapmış olmak.
PATOLOJİ LABORATUVAR
TEKNİKLERİ
Dr. Öğr. Üyesi 3 Tıp Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda Uzmanlık eğitimi
almış olmak.
RADYOTERAPİ Dr. Öğr. Üyesi 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda Uzmanlık eğitimi
almış olmak.
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK Dr. Öğr. Üyesi 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yönetimi Lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi alanında Doktora Eğitimini almış olmak.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Radyoloji alanında yapmış olmak.

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Dr. Öğr. Üyesi 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Biyokimya alanında yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda Uzmanlık eğitimi almış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

Doçent 1 İlgili alanda Doçent ünvanı almış olmak.
Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji alanında yapmış olmak.

ANTRENÖRLÜK

Dr. Öğr. Üyesi 2 Doktora eğitimini ilgili alanda tamamlamış olmak.
Doçent 2 İlgili alanda Doçent Ünvanı almış olmak.
Profesör 1 İlgili alanda Doçent Ünvanı almış olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora Eğitimini Fizik alanında tamamlamış olmak, ilgili alanda 5 yıl deneyimli olup Temel Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Programlama ve Bilgisayar Donanımı derslerini vermiş olmak.