Yazdır
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Gaziantep Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi alıyor

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK651272
Şehir : Gaziantep
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
50
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
04.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine’’ uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri, Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

*Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri Doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuruda bulunacaklardır. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 (yirmi) dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyaları Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan ve Rektörlüğümüzce kurulan Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana çıkılan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM ANABİLİM DALI / ANASANAT DALI / PROGRAM KADRO ADETİ DER. KADRO UNVANI AÇIKLAMA
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Diş Hastalıkları ve Tedavisi 1 3 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti 1 3 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti 1 5 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı 1 3 Dr.Öğretim Üyesi

Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri Anabilim Dalı 1 3 Dr.Öğretim Üyesi

Holditch teoremi ve Lie grupları hakkında, uygulamalı matematik alanında çalışmaları olmak, YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji Anabilim Dalı 1 1 Profesör

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 1 1 Doçent

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 1 1 Profesör

Eğitimde teknoloji liderliği üzerine çalışmaları olmak.

Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 1 1 Doçent

Çatışma çözme ve arabuluculuk konusunda çalışmaları olmak.

Gaziantep Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi 1 1 Doçent

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Gaziantep Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 1 1 Doçent

Üstün zekalı öğrencilerin okumaları üzerine çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı 1 3 Dr.Öğretim Üyesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Mali Hukuk 1 1 Doçent

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lojistik Anabilim Dalı 1 4 Dr.Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi Anabilim Dalı 1 1 Doçent
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Anabilim Dalı 1 1 Dr.Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı 1 1 Profesör

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma 1 1 Doçent
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji 1 1 Profesör
Nizip Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 1 1 Profesör

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik 1 1 Profesör
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 1 4 Dr.Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı 1 5 Dr.Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı 1 1 Profesör

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Teknik Bilimler Meslek YO. Gıda İşleme Gıda Teknolojisi 1 1 Doçent

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 1 3 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 1 1 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak, Hipospadias cerrahisinde kullanılan farklı tekniklerle ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1 1 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak, karaciğer nakli ve böbrek nakli merkezinde çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1 1 Doçent

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji 1 1 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik ve Rekonsrüktif Cerrahi Anabilim Dalı 1 1 Doçent

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik ve Rekonsrüktif Cerrahi Anabilim Dalı 2 3 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği 1 1 Doçent

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2 3 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Yeni doğan) 1 1 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Yoğun Bakım) 1 1 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Nefroloji) 1 1 Doçent

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Yeni Doğan) 1 1 Doçent

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 1 3 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak, Yutma rehabilitasyonu konusunda eğitim almış olmak, transkraniyal manyetik stimulasyonun nöropatik ağrıda etkinliği konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları 1 1 Doçent

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları 1 1 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) Anabilim Dalı 1 1 Doçent

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) Anabilim Dalı 1 3 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Anabilim Dalı 1 1 Doçent

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Nörovasküler anjiografi alanında deneyim sahibi olmak. Nörosonoloji ve nörolojik yoğun bakım konusunda 5 yıl deneyimli olmak

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri 1 1 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 2 1 Dr.Öğretim Üyesi

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı 1 3 Dr.Öğretim Üyesi

Eksozomlarla ve fibroblastlarla ilgili çalışmaları olmak.