Yazdır
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 18 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK656269
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
18
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.07.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır. Gerekli bilgi ve belgelere www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılacaktır.

İlk Başvuru Tarihi İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihtir.
Son Başvuru Tarihi İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Ön Değerlendirme Tarihi

İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte www.bilecik.edu.tr adresinde ilgili tarihler yayımlanacaktır.

Giriş Sınavı Tarihi
Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Tarihi
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.bilecik.edu.tr

İlan No. Birimi Bölümü Ana Bilim, Ana Sanat Dalı / Programı Unvanı Derece Adet Başvuru Yeri Ales Puanı/ Türü YDS Puanı Özel Şartlar
1 Rektörlük

(Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyecek)

5 1 Personel Daire Başkanlığı 70 50

Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Lisans mezuniyeti sonrası Proje Yönetimi ve Yazılım Geliştirme konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

2 Rektörlük

(Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyecek)

5 1 Personel Daire Başkanlığı 70 Sayısal 50

Maden veya Jeoloji Mühendisliği Lisans mezunu olup Mermer ve Doğaltaşlar üzerine Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası bu konuda laboratuvar deneyimine sahip olmak.

3 Rektörlük (Teknoloji Transfer Ofisi)

Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyecek)

6 1 Personel Daire Başkanlığı 70 50

Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak, belgelendirmek kaydıyla Lisans mezuniyeti sonrası Teknoloji Transfer Ofislerinde veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde en az 2 (iki) yıl Patent Uzmanı veya Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Uzmanı olarak çalışmış olmak.

4 Rektörlük (Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı) (İngilizce) Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3 2 Personel Daire Başkanlığı 70 80

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birisinden Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.

5 Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Araştırma Görevlisi 6 1 Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 70 Eşit Ağırlık 50

Arkeoloji Bölümü Lisans mezun olmak, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanından Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak ve Arkeoloji alanında Doktora yapıyor olmak.

6 Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji Araştırma Görevlisi 6 1 Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 70 Sayısal 50

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyoteknoloji Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

7 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Orta Çağ Tarihi Araştırma Görevlisi 6 1 Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 70 Sözel 50

Tarih Bölümü Ortaçağ Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve bu alanda Doktora yapıyor olmak.

8 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Araştırma Görevlisi 6 1 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı 70 Eşit Ağırlık 50

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans mezunu olmak, bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

9 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Resim Araştırma Görevlisi 6 1 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı 70 50

Resim Bölümü Lisans mezunu olmak ve Resim Ana Sanat Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

10 İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Araştırma Görevlisi 6 1 İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı 70 Eşit Ağırlık 50

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Lisans Mezunu olmak. Yönetim Bilimleri veya Siyaset Bilimi Ana Bilm Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

11 İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Araştırma Görevlisi 6 1 İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı 70 Sözel 50

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olmak. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

12 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı İşletmesi Araştırma Görevlisi 6 1 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 70 Sayısal 50

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Yapı veya Yapı İşletmesi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

13 Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Metalurjisi Araştırma Görevlisi 6 1 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 70 Sayısal 50

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olmak, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

14 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri Araştırma Görevlisi 6 1 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 70 Sayısal 50

Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Endüstri Müdendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve bu alanda doktora yapıyor olmak.

15 Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Elektrik Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 70 Sayısal Muaf

Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik veya Elektrik-Elektronik Bölümü Lisans mezunu olmak. İlgili alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

16 Söğüt Meslek Yüksekokulu El Sanatları Seramik, Cam ve Çinicilik Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Muaf Muaf

Seramik Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Lisans sonrası Seramik alanında 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğrenim Kurumlarında ders vermiş olmak.

17 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı 70 Sözel 80

İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi veya Arapça Öğretmenliği veya Arap Dili ve Edebiyatı veya Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümü Lisans mezunu olmak. İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinin Temel İslam Bilimleri Bölümlerinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.