Yazdır
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK655628
Şehir : Balıkesir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
14
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
11.07.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın RG yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlana başvuru için gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.bandirma.edu.tr internet adresinde yer almaktadır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Duyurulur.

İlan Sıra Kadro Unvanı Kadro Sayısı Birim Bölüm Anabilim Dalı(ABD)/Pr.

Kadro Açıklaması / Nitelik

ÖÜ201905 Doç. 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler Böl. Siyasi Tarih ABD

Doktorasını ve Doçentliğini Siyasi Tarih alanında almış ve Güneydoğu Asya Ülkeleri konusunda çalışmaları olup, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarıncaİngilizce
ders verebiliyor olmak.

ÖÜ201906 Doç. 1 Sağlık Bilimleri Fak. Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Böl.
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon ABD

Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
alanında yapmış olmak.

ÖÜ201907 Doç. 1 Adalet MYO Hukuk Böl. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Pr.

Hukuk lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında
doktora yapmış ve Anayasa Hukuku alanında çalışmaları olmak.

ÖÜ201908 Dr. Öğr. Üyesi 1 Adalet MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Böl. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Pr.

Doktorasını Yönetim Organizasyon alanında yapmış, bilgi ve belge yönetimi konularında çalışmaları olmak.

ÖÜ201909 Dr. Öğr. Üyesi 1 Adalet MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Böl. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Pr.

Doktorasını Kamu Yönetimi alanında yapmış, Sosyal
Müesseseler, Yerel Yönetimler ve Kamu Yönetimi konularında çalışmaları olmak.

ÖÜ201910 Dr. Öğr. Üyesi 1 Adalet MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Böl. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Pr.

Yabancı Matbuat konusunda çalışmaları olup, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor
olmak.

ÖÜ201911 Dr. Öğr. Üyesi 1 Adalet MYO Hukuk Böl. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Pr.

Hukuk lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında
doktora yapmış ve Anayasa Hukuku alanında çalışmaları olmak.

ÖÜ201912 Dr. Öğr. Üyesi 1 Adalet MYO Hukuk Böl. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Pr.

Hukuk lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında doktora yapmış ve İdare Hukuku alanında çalışmaları
olmak.

ÖÜ201913 Dr. Öğr. Üyesi 1 Bandırma MYO Yönetim ve Organizasyon Böl. İşletme Yönetimi Pr.

Doktorasını İşletme alanında yapmış, Marka ve Kalite konularında çalışmaları olup, “Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

ÖÜ201914 Dr. Öğr. Üyesi 1 Erdek MYO Yönetim ve Organizasyon Böl. Yerel Yönetimler Pr.

Doktorasını Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim alanında yapmış, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Türkiye'de Yerel Yönetim Birlikleri ve Belediyeler
konularında çalışmaları olmak.

ÖÜ201915 Dr. Öğr. Üyesi 1 Gönen MYO Yönetim ve Organizasyon Böl. İşletme Yönetimi Pr.

Doktorasını İşletme alanında yapmış, Tüketici Davranışları ve İstihdam Değişiklikleri Analizi
konularında çalışmaları olmak.

ÖÜ201916 Dr. Öğr. Üyesi 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler Böl. Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ABD

Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış, Kültürel Emperyalizim, Medya, Neoliberal Küreselleşme konularında çalışmaları olup, “Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

ÖÜ201917 Dr. Öğr.
Üyesi
1 Sağlık Bilimleri Fak. Beslenme ve Diyetetik
Böl.
Diyetetik ABD

Lisans veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında
yapmış olmak.

ÖÜ201918 Dr. Öğr.
Üyesi
1 Sağlık Bilimleri Fak. Beslenme ve Diyetetik
Böl.
TopluBeslenme
SistemleriABD

Lisans veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında
yapmış olmak.