Yazdır
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Avrupa MYO Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlisi Alacak

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK564279
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
11
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
07.12.2018
Son başvuru Tarihi
:
24.12.2018

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca sözleşmeli statüde tam zamanlı Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel İşleri Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir

DOÇENTLİK KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER,

1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3. Yayın Listesi

4. İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5. Nüfus Cüzdan Örneği

6. Adli Sicil Belgesi

7. Onaylı Lisans, Uzmanlık/Doktora ve Doçentlik Belge Fotokopileri (Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da ) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3. Yayın Listesi

4. İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5. Nüfus Cüzdan Örneği

6. Adli Sicil Belgesi

7. Onaylı Lisans ve Uzmanlık/Doktora Belge Fotokopileri (Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da ) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

BAŞVURU TARİHİ : 07.12.2018
SON BAŞVURU TARİHİ : 24.12.2018
ADRES : Ahmet Haşim Sokak 5/1 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER,

1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe (www.avrupa.edu.tr adresinde mevcut)
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti yada e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
6. Lisans ve Yüksek lisans transkriplerinin aslı yada ıslak imzalı mühürlü sureti)
7. ALES Belgesi (Son beş yıl içinde alınmış)
8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)
10. Adli Sicil Belgesi
11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

RESMİ GAZETEDE YAYIM TARİHİ : 07.12.1208
SON BAŞVURU TARİHİ : 24.12.2018
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 26.12.2018
GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 28.12.2018
SONUŞ AÇIKLAMA TARİHİ : 04.01.2019
Sonuçların açıklanacağı Internet Adresi : www.avrupa.edu.tr

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME ve KESİN SONUÇLAR MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE YAYINLANACAK OLUP BU AYNI ZAMANDA TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLACAKTIR: AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

BÖLÜMÜ PROGRAMI UNVANI ADEDİ ÖZEL ŞARTLAR
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Diyaliz Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Uzmanlığını ve Doçentliğini Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz alanından almış olmak.
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Doçent 1 Tıp Fakültesi Mezunu olup Yan Dal Uzmanlığını ve Doçentliğini Tıbbi Onkoloji alanından almış olmak.
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Uzmanlığını ve Doçentliğini Genel Cerrahi alanından almış olmak
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Diyaliz Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Uzmanlığını Üroloji alanından almış olmak.
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Patoloji alanından uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Ameliyathane Hizmetleri Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Aile Hekimliği alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anestezi Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Genel Cerrahi Anabilim alanından uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Odyometri Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanından uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Plastik ve Reknosrüktif Cerrahi alanından uzmanlığını almış olmak.
Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Doktor Öğretim Üyesi 1 Dişhekimliği Fakültesi mezunu olup Dişeti Hastalıkları Tedavisi ve Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak.

BÖLÜMÜ PROGRAMI UNVANI ALES ADEDİ ÖZEL ŞARTLAR
Tıbbi HizmetlerveTeknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğretim Görevlisi 70 1 İşletme Fakültesi mezunu olup alanında tezli yüksek lisansını yapmış olmak.