Yazdır
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Antalya Bilim Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alıyor

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK587491
Şehir : Antalya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
8
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.02.2019
Son başvuru Tarihi
:
19.02.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlan olunur.

Fakülte Bölüm/Program Unvan Kadro Özel Koşullar
Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Prof. 1

- Yüksek Lisans ve Doktorasını Biyoloji (Genetik) veya Biyomalzeme alanında yapmış olmak, -Genetik veya Biyomalzeme dallarında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış veya yapıyor olmak, Doktora sonrası araştırmalar yapmak için en az bir yıl yurt dışında bulunmuş olmak.

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Doç. 1

- Matematik bölümü lisans mezunu olmak, -Matematik alanında yükseklisans mezunu olmak,

- Matematik ( Nonkommutatif Geometri) alanında doktora yapmış olmak,

- Nonkommutatif Geometri ve Finsler Geometri alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doç. 1

- Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

- Veri bilimi, teknoloji yönetimi, veri madenciliği ve yapay zekâ alanlarında araştırmalar yapıyor olmak.

- Bahsedilen alanlarda, en az altısı SCI endeksli dergilerde olmak üzere, makale ve konferans bildirileri yazarı olmak.

- En az 2 yıl tanınmış bir yurtdışı üniversitesinde doktora sonrası (postdoc) araştırmacı olarak çalışmış olmak.

Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü/ Adalet Programı Dr. Öğr. Üyesi 1

- Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.

- Ceza Hukuku alanında doktora eğitimi tamamlamış olmak.

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1

Doktorasını Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1

Doktorasını Medeni Hukuk alanında yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1

Doktorasını Ticaret Hukuku alanında yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü / Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1

Doktorasını Medeni Usul Hukuku veya İcra-İflas Hukuku alanında yapmış olmak.

Fakülte Bölüm/Program Unvan Kadro Özel Koşullar Sınav Takvimi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Arş.Gör. 1

- İç Mimarlık veya Mimarlık lisans mezunu olmak

- İç Mimarlık veya Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yada doktora yapıyor olmak,

-Photoshop, AutoCAD ve/veya Revit,3ds Max programlarına hakim olmak

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 22.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 25.02.2019

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğr.Gör. 1

-Bina Bilgisi veya Yapı Bilgisi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans mezunu olmak,

-Bina Bilgisi veya Yapı Bilgisi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak,

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 22.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 25.02.2019

MeslekYüksekokulu Hukuk Bölümü / Adalet Programı Öğr.Gör. 1 Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak, Ceza Hukuk alanından tezli yüksek lisans yapmış olmak, Ceza Hukuk alanında doktora öğrencisi olmak.

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 25.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 26.02.2019

MeslekYüksekokulu Hukuk Bölümü / Adalet Programı Öğr.Gör. 1 Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak, Medeni Hukuk alanından tezli yüksek lisans yapmış olmak, Medeni Hukuk alanında doktora öğrencisi olmak.

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 25.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 26.02.2019

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/ Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr.Gör. 1

Mühendislik Fakültesi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans mezunu olmak.

Yükseköğretim kurumlarında Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri veya Programlama alanlarında en az 10 yıl eğitim- öğretim tecrübesine sahip olmak üzere lisans mezuniyetinden sonra yazılım sektöründe en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 25.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 27.02.2019

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Arş.Gör. 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.
Lisansüstü eğitim yapıyor olmak

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 25.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 26.02.2019

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü / İdare Hukuku Anabilim Dalı Arş.Gör. 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.
Lisansüstü eğitim yapıyor olmak

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 25.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 26.02.2019

Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü/ İnşaat Teknolojisi Programı Arş.Gör. 1 İnşaat Mühendisliği veya İç Mimarlık bölümlerininbirinden lisans mezunuolmak,
İyi derecede Autocad,Archicad, 3d Max, Adeko, Photshop Plan Boyama, Adobe Premier Pro, Word-Office-Excel-MovieMaker becerilerine sahip olmak.

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 22.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 25.02.2019

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Arş.Gör. 1

- Yüksek lisans programını bitirmiş ve asgari bir Doktora programına kayıtlı olmak,

- Doktorasını tamamlamış olmak tercih sebebidir,

- Uluslararası güvenlik ve savaş çalışmaları konusunda uzmanlaşmak,

- Çok iyi derecede İngilizce bilmek,

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 15.03.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 02.04.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 16.04.2019