Yazdır
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK605883
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
31
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
15.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
28.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;
• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.)
• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği;
• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
• Nüfus cüzdanı fotokopisi;
• 2 adet vesikalık fotoğraf;
• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;
• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren olup, son başvuru tarihi 28.03.2019’dur. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Sıra No Fakülte/Enstitü/
Yüksekokul
Bölüm/Program/
Anabilim Dalı
Unvan Kadro
Sayısı
Özel Şart
1 Diş Hekimliği Fakültesi a) Çocuk Diş Hekimliği Doktor Öğretim Üyesi 1 Çocuk Diş Hekimliği alanında doktora yapmak ya da
uzmanlığını almış
olmak.
2 Eczacılık Fakültesi a) Farmasotik Botanik Doktor Öğretim Üyesi 1 Fitoterapi, Aromaterapi, ve ayurvaedik sistemi ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe
sahip olmak.
b) Farmasotik Toksikoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasotik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe
sahip olmak.
3 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi a) Sinema ve Televizyon Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Sinema ve Televizyon alanında tamamlamış olmak.
Sinema ve Televizyon alanında en az 3 yıllık ders yürütme tecrübesine sahip olmak ve bu alanda üretimde
bulunmuş olmak.
4 Hukuk Fakültesi a) Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 1 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
b) Medeni Usul Hukuku ve İcra-İflas Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 1 Medeni Usul Hukuku, İcra- İflas Hukuku alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
5 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi a)İnşaat Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 4 Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği
bölümlerinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan birinde doktora derecesine sahip
olmak.
b)Yazılım Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 4 Doktora derecesine sahip olmak koşulu ile lisans, yüksek lisans ya da doktora derecelerinden birini üniversitelerin Yazılım, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme, Kontrol ve Otomasyon, Mekatronik Mühendisliği ya da Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde tamamlamış olmak, tercihen Yazılım Mühendisliği
bölümünde doktora
yapmış olmak.
Profesör 1 Radyo erişim ağlarında tecrübeli olması ve bilimsel çalışmalarının bulunması.
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe
sahip olmak.
6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu a) Odyometri Doktor Öğretim Üyesi 1 Biyofizik alanında doktora yapmış olmak ve İşitsel Uyarılmış Potansiyeller ile çalışmalar yapmış
olmak.
7 Tıp Fakültesi a) Çocuk Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezun olmak, ilgili alanda uzmanlık sahibi
olmak.
b) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda uzmanlığa sahip
olmak.
c) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı
olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı
olmak.
d) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda uzmanlığa sahip
olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda uzmanlığa sahip
olmak.
e) Genel Cerrahi Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, alanında uzmanlık sahibi olmak. Karaciğer
cerrahisi konusunda
deneyimli olmak.
f) Göğüs Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda uzmanlığa sahip
olmak.
g) Göğüs Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda uzmanlığa sahip
olmak.
h) Nöroloji Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, alanında uzmanlık sahibi
olmak.
ı) Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda uzmanlığa sahip
olmak.
j) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda uzmanlığa sahip
olmak.
k) Üroloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda uzmanlığa sahip
olmak.
8 Uygulamalı Bilimler Fakültesi a) Yönetim Bilişim Sistemleri Doktor Öğretim Üyesi 1 Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik, Matematik Mühendisliği, Uluslararası İktisat Bölümlerinin birinden mezun olmak. Tercihen R, Python veya C programlama dillerinden birini en az başlangıç düzeyinde biliyor
olmak.