Yazdır
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akdeniz Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Alım İlanı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK573106
Şehir : Antalya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
21
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
28.12.2018
Başvuru Süresi
:
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI)

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.


BİRİM

BÖLÜM
ANABİLİM/ ANASANAT
DALI /PROGRAM

UNVAN

DRC

ADET

ARANAN NİTELİKLER
ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI
MÜZİK

YAYLI ÇALGILAR
DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

1
Erken yaş keman eğitimi ve yaylı çalgılarda doğaçlama üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ RUS DİLİ VE EDEBİYATI
RUS DİLİ VE EDEBİYATI
DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

1
Rus Dili alanında Doktora yapmış olmak, Rusça İş Metinleri Terminolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

1
Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Kavram öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER
EĞİTİMİ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 Erken Çocuklukta Yabancı Dil Öğretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

DOÇENT

1

1
Yükseköğretim Finansman Politikaları alanında çalışmaları olmak. Özel Üniversitelerin Kuruluşu ve Finansmanı alanında çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 Aile Eğitimi ve Çocukla İletişim konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

1
Grup halkası ve radikal ideal üzerine çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜM


TİYATRO

DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ


1


1
Moda Tasarımı Bölümünde Lisans eğitimi almış olmak, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik mezunu olmak, Giysi Tasarımında İşlevsellik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

ESKİ YAZI

DOÇENT

1

1
Farklı kültürlerde desen ve sembollerle ilgili yayınlar ve çalışmalar yapmak, Yörük yaşamı, kültürü ve dokumalarıyla
ilgili yayın ve çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
EKONOMETRİ

YÖNEYLEM
DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

1
İş süreçleri, verimlilik ve çok kriterli karar verme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ


İÇ MİMARLIK


İÇ MİMARLIK

DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ


1


1
İç Mimarlık alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak ve Kamusal yapıların iç mekan tasarımı konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİBİYOELEKTRONİKDOÇENT11
Mühendislik Fakültelerinin Biyomedikal, Elektrik-Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Optik Görüntüleme ve Biyomedikal Uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRO MANYETİK
ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ

PROFESÖR

1

1
Yapay Sinir Ağları, Radar Sinyal İşleme ve Ses İşleme konularında çalışmaları olmak.

SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ
GAYRİMENKUL VE VARLIK
DEĞERLENDİRME
GAYRİMENKUL VE VARLIK
DEĞERLENDİRME


DOÇENT


1


1
Finans alanında Doçent unvanı almış olmak, Firma çeşitlendirmesi ve kurumsal yönetim konularında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.

SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ
GAYRİMENKUL VE VARLIK
DEĞERLENDİRME
GAYRİMENKUL VE VARLIK
DEĞERLENDİRME
DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ


1


1
Yüksek Lisans ve Doktorasını İşletme Anabilim Dalında yapmış olmak. Finansal Etik ve Türk Bankacılık Sistemi
konularında çalışmaları olmak.


SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ


TURİZM İŞLETMECİLİĞİ


TURİZM İŞLETMECİLİĞİ


DOÇENT


1


1
Üretim Yönetimi alanında Doçent Unvanı almış olmak. Otel işletmelerinde yenilikçilik ve işletme performansı ile niş turizm konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİ


ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI


DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ11
Çocuk Endokrinoloji uzmanlık belgesine sahip olmak,Konjenital Hipotiroidi, Otoimmün Tiroidi, Çocukluk Çağı Obezitesi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Diayebet kampı tercübesi olmak.


TIP FAKÜLTESİ


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ


GENEL CERRAHİ

DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ


1


1
Yurtiçi ve yurt dışı meme cerrahi ve onkoplastik cerrahisi konusunda deneyimli olmak, En az 5 sene Üniversite Hastanesinde Genel cerrahi alanında deneyimi olmak,

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI
DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

1
Halk Sağlığı uzmanı olmak, Epidemiyoloji yan dal uzmanı, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM EKONOMİSİ

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

DOÇENT

1

1
Tarım Ekonomisi alanında İstatistiksel ve Ekonometrik Yöntemlerin Uygulanmasına Yönelik Deneyimi olmak.


ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ


TARIM MAKİNELERİ


DOÇENT


1


1
Tarım Makineleri Tasarımı, Tarım Makineleri Tasarımında Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Katmanlı İmalat Uygulamaları araştırma alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.