Yazdır
NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yapı restorasyon uygulaması yaptırılacaktır

NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01010034
Şehir : Gaziantep / Nizip
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM NİZİP 12.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/274549
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Restorasyon Uygulaması İşi (1 adet) Bina 195,01 m² + avlu 211,96 m²
İşin Yapılacağı Yer
:
Nizip İlçesi Pazarcami Mah. Sayınlar Sokak No:18
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nizip Belediyesi Yeni Hizmet Binası
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları ihalelerini kapsar.

İhalenin ilanı ve şekli:
Madde 14 - (1) İşlerin özellik ve niteliklerine göre ihalenin hangi şekil ve yerlerde ilan edileceği tespit edilir ve onay belgesinde belirtilir.
a) Yaklaşık maliyeti 540.797,00-TL (beşyüzkırkbinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası)’ye kadar olan mal ve hizmet alımları ile 2.163.197,00-TL (ikimilyonyüzaltmışüçbinyüzdoksanyedi Türk Lirası)’ye kadar olan uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden, en az on gün önce, Kamu İhale Bülteninde, işin yapılacağı il ile ihalenin yapılacağı il ayrı ise her iki ilde de günlük gazetelerden birinde birer defa, işin yapılacağı il ile ihalenin yapılacağı il aynı ise, o ilde çıkan günlük gazetelerden birinde bir defa yayımlanır. Günlük gazete çıkmayan yerlerde ilanlar, işin ihale edileceği günden en az yedi gün önce ihaleyi yapacak idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtasına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.(*)
b) Yaklaşık maliyeti,
1) 540.797,00-TL (beşyüzkırkbinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası) ile (540.797,00-TL (beşyüzkırkbinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası) dahil) 1.081.599,00-TL (birmilyonseksenbirbinbeşyüzdoksandokuzTürk Lirası) arasında (1.081.599,00-TL (birmilyonseksenbirbinbeşyüzdoksandokuzTürk Lirası) olan mal ve hizmet alımları ile 2.163.197,00-TL (ikimilyonyüzaltmışüçbinyüzdoksanyedi Türk Lirası) ile (2.163.197,00-TL (ikimilyonyüzaltmışüçbinyüzdoksanyedi Türk Lirası) dahil) 4.326.400,00-TL (dörtmilyonüçyüzyirmialtıbindörtyüzTürk Lirası) arasında (4.326.400,00-TL (dörtmilyonüçyüzyirmialtıbindörtyüzTürk Lirası) olan uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden, en az onyedi gün önce,(**)
2) 1.081.599,00-TL (birmilyonseksenbirbinbeşyüzdoksandokuzTürk Lirası)’ye eşit ve üzerindeki mal ve hizmet alımı ihaleleri ile 4.326.400,00-TL (dörtmilyonüçyüzyirmialtıbindörtyüzTürk Lirası)’ye eşit ve üzerindeki uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden, en az yirmidört gün önce,(***)
Kamu İhale Bülteninde ve o ilde çıkan günlük gazetelerden birinde bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Günlük gazete çıkmayan yerlerde ilanlar, işin ihale edileceği günden en az onyedi/yirmidört gün önce ihaleyi yapacak idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtasına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.
(3) İhaleler ayrıca varsa idarelerin web sayfasında yayınlanmak suretiyle ilan edilir.
(4) Yabancı ülkelerde ise, idareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurtdışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler. Bu durumda ilan süresine oniki gün eklenir.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18635&MevzuatIliski=0

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

[Gaziantep Nizip İlçesi 1194 Ada-27 Tescil (eski 79)-44 Parsel’de Yer Alan Yapının Restorasyon Uygulaması İşi] Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/274549
İşin Adı : Gaziantep Nizip İlçesi 1194 Ada-27 Tescil (Eski 79-33)-44 Parsel’De Yer Alan Tescilli Yapının Restorasyon Uygulaması İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Niğbolu Sokak No: 20 27700 Nizip/Gaziantep
b) Telefon ve faks numarası : 0 (342) 517 3900 - 0 (342) 517 2138
c) Elektronik posta adresi : nizipbelediye@hotmail.com
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : www.nizip.bel.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Restorasyon Uygulaması İşi (1 adet) Bina 195,01 m² + avlu 211,96 m²
b) Yapılacağı Yer : Nizip İlçesi Pazarcami Mah. Sayınlar Sokak No:18
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren beş (5) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 160 (yüz almış) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Nizip Belediyesi Yeni Hizmet Binası
b) Tarihi ve saati : 24.06.2019 - 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.5. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.6. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde İdarece boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu İhale Kurumu´nun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´inde (Resmi Gazete Sayısı: 30453/m, Resmi Gazete Tarihi 19.06.2018) Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğ" de yer alan (B) Üstyapı (Bina) İşleri "I. Grup: Bina İşleri" yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.1. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nizip Belediyesi İhale Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7.3. İhaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nizip Belediyesi İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
15. Diğer Hususlar
15.1. İhale dokümanları CD ortamında verilecektir.