Yazdır

ERZURUM İLİ AZİZİYE İLÇESİ KAYAPA MAHALLESİ 1245 PARSELDE 1 ADET 100M. DERİNLİĞİNDE SU SONDAJI YAPILMASI İŞİ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

Erzurum İli Aziziye İlçesi Kayapa Mahallesi 1245 Parselde 1 adet 100m. Derinliğinde Su Sondajı Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/549571

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ilıca mahallesi E 80 Karayolu caddesi No: 87 AZİZİYE/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası

:

4422351147 - 4422331038

c) Elektronik Posta Adresi

:

malzemeservisi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 adet 100 metre derinliğinde Su Kuyusu açtırılması yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Erzurum ili Aziziye ilçesi Kayapa mah. 1245 parsel

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Et ve Süt Kurumu Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü AZİZİYE / ERZURUM

b) Tarihi ve saati

:

07.11.2017 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Yüklenici iş programına uygun olarak aşağıdaki sondaj makinası ile yardımcı makina ve ekipmanı çalışır vaziyette işbaşında bulundurmak zorundadır. Ayıca yüklenici işin belirlenen süre içerisinde bitirilmesini sağlayacak nitelikte ve kalitede bu teknik şartnamede yer almasa dahi makina ve ekipmanı bulundurmak ve istenilen sürede temin etmekle yükümlüdür.
Sondaj Makinası:
a- Cinsi...................................................Su Sondaj Makinası
b- Marka ve Tipi.....................................Rotary
c- Motor Güçleri ve Hangi Sistemi Tahrik Ettikleri........................Rotary + Çekiç
d- Vinç Kapasitesi..................................... 300 m. lik tk. ve ağırlıklarını kaldırabilecek kapasitede
e- Çamur Pompası Tipi Ebadı Max. Basıncı ve Verimi ..................... Yeteri kadar
f- Çap ve Derinlik Kapasitesi................... 19'' çap ve 300 m. derinlik

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi teklifte belirtilecektir.( Derin su sondaj işleri )

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Jeoloji Mühendisliği ,Jeofizik mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü Malzeme İkmal Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Et ve Süt Kurumu Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü Malzeme İkmal Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.