Yazdır
ESKİŞEHİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Cami çevre düzenleme işi yaptırılacaktır

ESKİŞEHİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117641
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/27340
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Cami Çevre Düzenleme İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
:Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Kuyucak Mahallesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Salonu Deliklitaş Mah. 2 Eylül Cad. 121 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları ihalelerini kapsar.

İhalenin ilanı ve şekli:
Madde 14 - (1) İşlerin özellik ve niteliklerine göre ihalenin hangi şekil ve yerlerde ilan edileceği tespit edilir ve onay belgesinde belirtilir.
a) Yaklaşık maliyeti 540.797,00-TL (beşyüzkırkbinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası)’ye kadar olan mal ve hizmet alımları ile 2.163.197,00-TL (ikimilyonyüzaltmışüçbinyüzdoksanyedi Türk Lirası)’ye kadar olan uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden, en az on gün önce, Kamu İhale Bülteninde, işin yapılacağı il ile ihalenin yapılacağı il ayrı ise her iki ilde de günlük gazetelerden birinde birer defa, işin yapılacağı il ile ihalenin yapılacağı il aynı ise, o ilde çıkan günlük gazetelerden birinde bir defa yayımlanır. Günlük gazete çıkmayan yerlerde ilanlar, işin ihale edileceği günden en az yedi gün önce ihaleyi yapacak idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtasına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.(*)
b) Yaklaşık maliyeti,
1) 540.797,00-TL (beşyüzkırkbinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası) ile (540.797,00-TL (beşyüzkırkbinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası) dahil) 1.081.599,00-TL (birmilyonseksenbirbinbeşyüzdoksandokuzTürk Lirası) arasında (1.081.599,00-TL (birmilyonseksenbirbinbeşyüzdoksandokuzTürk Lirası) olan mal ve hizmet alımları ile 2.163.197,00-TL (ikimilyonyüzaltmışüçbinyüzdoksanyedi Türk Lirası) ile (2.163.197,00-TL (ikimilyonyüzaltmışüçbinyüzdoksanyedi Türk Lirası) dahil) 4.326.400,00-TL (dörtmilyonüçyüzyirmialtıbindörtyüzTürk Lirası) arasında (4.326.400,00-TL (dörtmilyonüçyüzyirmialtıbindörtyüzTürk Lirası) olan uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden, en az onyedi gün önce,(**)
2) 1.081.599,00-TL (birmilyonseksenbirbinbeşyüzdoksandokuzTürk Lirası)’ye eşit ve üzerindeki mal ve hizmet alımı ihaleleri ile 4.326.400,00-TL (dörtmilyonüçyüzyirmialtıbindörtyüzTürk Lirası)’ye eşit ve üzerindeki uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden, en az yirmidört gün önce,(***)
Kamu İhale Bülteninde ve o ilde çıkan günlük gazetelerden birinde bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Günlük gazete çıkmayan yerlerde ilanlar, işin ihale edileceği günden en az onyedi/yirmidört gün önce ihaleyi yapacak idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtasına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.
(3) İhaleler ayrıca varsa idarelerin web sayfasında yayınlanmak suretiyle ilan edilir.
(4) Yabancı ülkelerde ise, idareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurtdışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler. Bu durumda ilan süresine oniki gün eklenir.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18635&MevzuatIliski=0

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İHALE İLANI
ESKİŞEHİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Kuyucak Mahallesi Kuyucak Cami Çevre Düzenleme İşi uygulama işi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

: 2020/27340

1 - İdarenin

a) Adresi

Deliklitaş Mahallesi 2 Eylül Caddesi 121 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

2222332823 - 2222312827

c) Elektronik posta adresi

:yikob@eskisehir.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1 Adet Cami Çevre Düzenleme İşi

b) Yapılacağı yer

:Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Kuyucak Mahallesi

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5(Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 240 (İkiyüzkırk) takvim günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer

Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Salonu Deliklitaş Mah. 2 Eylül Cad. 121 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

11.02.2020 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği işe ait idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
g) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %70 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan BI grubu işler kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

4.4.1. Sunulacak iş deneyim belgesi ekinde bahse konu işin Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından verilmiş tanınan ve tanımlanmış mekânlarla ilgili olduğunu tevsik edici belgenin istekliler tarafından teklif zarfı içerisinde verilmesi zorunludur.

4.5. İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi İnş.Müh./ En az 5 yıl deneyimli
Mimar/Restoratör (Restorasyon alanında)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100TL (Yüz) Türk Lirası karşılığı Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Servisi Deliklitaş Mah. 2 Eylül Cad. 121 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Servisi Deliklitaş Mah. 2 Eylül Cad. 121 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120(Yüzyirmi) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.