Yazdır

KENTSEL TASARIM VE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

YATAĞAN BELEDİYESİ

İhale Kayıt Numarası : 2020/85977
İşin Adı : Muğla İli Yatağan İlçesi Bozuyük Mahallesi Kentsel Tasarım Ve Sokak Sağlıklaştırma Iı Etap Uygulama İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Konak Mahallesi 96. Sokak No:2 Belediye Sarayı Yatağan/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2525725900 - 2525725013
c) Elektronik posta adresi : info@yatagan.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muğla İli, Yatağan İlçesi, Bozüyük Mahallesi'nde bulunan 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1181, 1187, 1188, 1356, 1357, 1358, 1359, 1444, 1445, 1601, 1631, 1683 No'lu 22 adet Parselin Sokak Sağlıklaştırma Uygulama İşi ile 850,00 m uzunluğunda yol kaplama yenileme ve 1.750,00 m kaldırım kaplama yenileme çalışmaları işi.
b) Yapılacağı Yer : Muğla İli Yatağan İlçesi Bozüyük Mahallesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi : İşyeri teslim tarihinden itibaren 150 (Yüz Elli) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Yatağan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Konak Mahallesi 96. Sokak No:2 Belediye Sarayı Yatağan/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 25.03.2020 - 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen standart forma uygun teklif mektubu.
c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
ç) İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 80(Yüzde sekseni) oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
4.3.2. İdari Şartnamenin 5. maddesinde İhale dokümanı kapsamında verilen h) Taahhütname ve ı) İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnameleri noter onaylı düzenlenerek teklif dosyası kapsamında verilecektir.
4.4- Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin B Grubu Üst Yapı ( bina) İşlerinde I. Grup Bina İşleri işleri kabul edilecektir.
4.5-İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7-İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1-İhale dökümanı Yatağan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Konak Mahallesi 96. Sokak No:2 Belediye Sarayı Yatağan/MUĞLA adresinden bedelsiz olarak görülebilir ve 250,00.-TL karşılığında aynı adresten satın alınabilir.
7.2-İhale dökümanını ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameye haiz yetkili temsilcilerinin İdarece onaylı ihale dökümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.
8-Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yatağan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Konak Mahallesi 96. Sokak No:2 Belediye Sarayı Yatağan/MUĞLA adresine elden teslim edebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderilebilir. Posta nedeniyle meydana gelebilecek gecikmelerde İdare sorumlu tutulamaz.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 'ünden az oranda ve/veya geçerlilik süresine uygun olmayan geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12- İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.