Yazdır

GÖLET İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİS MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kırka 7 Nolu Atık Göleti I Etap İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/123843
1-İdarenin
a) Adresi : AYVALI MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CAD. AFRA SOKAK NO:1/A 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : (312) 294 22 91 - (312) 294 22 79
c) Elektronik Posta Adresi : temu@etimaden.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kırka Bor İşletme Müdürlüğümüzün proses gereği ortaya çıkan atıklarının depolanacağı 1 adet atık göleti (I. Etap, 1055 kotuna kadar) inşaatı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kırka - Seyitgazi / ESKİŞEHİR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 1000 (bin) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 01.07.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Maden Kanunu gereği Hammadde Üretim Sahalarında çalışmak için gerekli tüm izinler yüklenici tarafından alınacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-VIII Grubu işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 8. Bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme ''teklif fiyatı'' ile ''kalite ve teknik değer nitelik'' olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP= (TFmin x 50) / TF formulü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
SIRA NO POZ NO AÇIKLAMA PUAN
1 ETİ-01 ÖLÇÜM ALETLERİ VE ÖLÇÜM ODASI 1
2 ETİ-02 2 mm HDPE GEOMEMBRAN (PÜRÜZLÜ) + GEOSENTETİK KİL ÖRTÜ + GEOTEKSTİL (300 g/m²) + GEOGRİD (30/30 kN/m) 6
3 ETİ-03 2 mm HDPE GEOMEMBRAN 9
4 ETİ-04 DRENAJ GEOKOMPOSİTİ 8
5 ETİ-05 Ø100 mm - Ø200 mm - Ø500 mm DRENAJ BORUSU 1
6 ETİ-06 BARAJLARDA GEÇİRİMSİZ MALZEME KAZILMASI VE DEPOYA KONULMASI 2
7 ETİ-07 BARAJLARDA AÇIKTA BETON VEYA BETONARME BETONU 10
8 ETİ-08 BARAJLARDA OCAK, ARİYET SAHALARINDA KAYA KAZILMASI VE DOLGUYA KONULMASI 2
9 ETİ-09 BARAJLARDA GEÇİRİMSİZ MALZEMENİN BARAJ DOLGUSUNA KONULMASI 2
10 ETİ-10 BARAJLARDA KONKASÖR KUMU VE KIRMATAŞ İLE FİLTRE MALZEME KONULMASI 2
11 ETİ-11 AÇIKTA KAZI YAPILMASI VE DEPOYA KONULMASI 3
12 ETİ-12 PVC SU-ENJEKSİYON TUTUCU, YAPILARDA YERİNE KONMASI 1
13 ETİ-13 KUM VEYA ÇAKILLA DOLGU YAPILMASI (DRENAJ BORULARI İÇİN) 1
14 ETİ-14 HER NEVİ ZEMİNDE TESVİYE VE İNCE REGLAJ YAPILMASI (YOLDA) 1
15 ETİ-15 BARAJLARDA STABİLİZE YOL İÇİN KUM, ÇAKIL HAZIRLANMASI VE YOLDA DOLGUYA KONULMASI 1
TOPLAM PUAN (kalite ve teknik değerlendirme) 50
İş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının, aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının karşılaştırılması sonucunda;
n : Birim fiyat teklif cetveli sıra numarası
Ftn : Yüklenicinin n sıra numaralı iş kalemi için teklif ettiği tutar
TF: İsteklinin teklif fiyatı
Fni : İdarenin n sıra numaralı iş kalemi için yaklaşık maliyetteki tutarı
YM : Yaklaşık Maliyet
Ntn : Ftn / TF (İsteklinin n numaralı iş kalemi için bulunan oran)
Nti : Fni / YM (İdarenin n numarada iş kalemi için bulduğu oran)
Pn : n sıra numaralı iş kalemi için verilecek kalite ve teknik değer nitelik puanı
KP : Kalite ve teknik değer nitelik puanı
Puanlama
Ntn < Nti x 0,50 ise 0 puan
Nti x 0,50 ≤ Ntn < Nti x 0,60 ise Pn x 0,20 puan
Nti x 0,60 ≤ Ntn < Nti x 0,70 ise Pn x 0,40 puan
Nti x 0,70 ≤ Ntn < Nti x 0,80 ise Pn x 0,60 puan
Nti x 0,80 ≤ Ntn < Nti x 0,90 ise Pn x 0,80 puan
Nti x 0,90 ≤ Ntn < Nti x 1,10 ise Pn x 1,00 puan
Nti x 1,10 ≤ Ntn < Nti x 1,20 ise Pn x 0,80 puan
Nti x 1,20 ≤ Ntn < Nti x 1,30 ise Pn x 0,60 puan
Nti x 1,30 ≤ Ntn < Nti x 1,40 ise Pn x 0,40 puan
Nti x 1,40 ≤ Ntn < Nti x 1,50 ise Pn x 0,20 puan
Nti x 1,50 ≤ Ntn ise 0 puan
Bütün işlemler virgülden sonra 7 basamak için yapılacaktır.
KP = P1 + P 2 + .... + P14 + P15
B. Toplam puan
Toplam Puan, teklif puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
Toplam Puan = TP + KP
C. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF= (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.
D. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
______________________________________________________________________________________________________________
Örnek :
P-01 nolu poz : 30 puan
P-02 nolu poz : 20 puan
İstekli Teklif
Fiyatı P-01
teklifi P-02
teklifi P-01
oran P-02
oran P-01
İdare
oran P-02
İdare
oran P-01
aralık P-02
aralık P-01
puan P-02
puan Toplam
Puan
AAA 16.000 12.000 4.000 0,75 0,25 0,68 0,32 1,10-1,20 0,70-0,80 30x0,80=24 20x0,60=12 36
BBB 19.000 14.000 5.000 0,7368421 0,2631579 0,68 0,32 0,90-1,10 0,80-0,90 30x1,00=30 20x0,80=16 46
CCC 18.000 12.000 6.000 0,6666667 0,3333333 0,68 0,32 0,90-1,10 0,90-1,10 30x1,00=30 20x1,00=20 50
YM =25.000
TFmin = 16.000
TP= (TFmin x 50) / TF
TP (AAA) = 16.000 x 50 / 16.000 = 50,0000000
TP (BBB) = 16.000 x 50 / 19.000 = 42,1052632
TP (CCC) = 16.000 x 50 / 18.000 = 44,4444444
ETF = 18.000
FDTF= (ETF x 100) / TTP
FDTF(AAA) = (18.000 x 100) / 86,0000000 = 20.930,23
FDTF(BBB) = (18.000 x 100) / 88,1052632 = 20.430,11
FDTF(CCC) = (18.000 x 100) / 94,4444444 = 19.058,82
şeklindedir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA (Kat:17, Oda No:1702) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.