Yazdır

İHALE İLANI

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

AG-OG ELEKTRİK TESİSİ YAPIM İŞLERİ


Açık İhale Usulü İhale Edilecektir

Şirketimiz sorumluluk sahasında bulunan, Aşağıda Grup Numaraları belirtilen AG-OG Elektrik Tesisi Yapım işleri Açık ihale usulü ihale edilecektir.

GRUP NO İŞİN ADI KEŞİF BEDELİ
BEDAŞ-2020-YPM-01 BEDAŞ SORUMLULUK ALANINDAKİ MUHTELİF AG-OG ELEKTRİK KÜÇÜK EK TESİS (KET-1) YAPIM İŞİ 23.686.026,42 TL
BEDAŞ-2020-YPM-02 BEDAŞ SORUMLULUK ALANINDAKİ MUHTELİF AG-OG ELEKTRİK KÜÇÜK EK TESİS (KET-2) YAPIM İŞİ 25.289.462,32 TL
BEDAŞ-2020-YPM-03 BEDAŞ SORUMLULUK ALANINDAKİ MUHTELİF AG-OG ELEKTRİK KÜÇÜK EK TESİS (KET-3) YAPIM İŞİ 28.353.766,01 TL
BEDAŞ-2020-YPM-04 BEDAŞ SORUMLULUK ALANINDAKİ MUHTELİF AG-OG ELEKTRİK KÜÇÜK EK TESİS (KET-4) YAPIM İŞİ 24.557.893,34 TL
BEDAŞ-2020-YPM-05 BEDAŞ SORUMLULUK ALANINDAKİ MUHTELİF AG-OG ELEKTRİK KÜÇÜK EK TESİS (KET-5) YAPIM İŞİ 25.112.851,91 TL
BEDAŞ-2020-YPM-06 BEDAŞ SORUMLULUK ALANINDAKİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ŞEHİR ŞEBEKESİ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 19.990.482,22 TL
BEDAŞ-2020-YPM-07 BEDAŞ SORUMLULUK ALANINDAKİ 1 VE 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ŞEHİR ŞEBEKESİ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 22.332.356,80 TL
BEDAŞ-2020-YPM-08 BEDAŞ SORUMLULUK ALANINDAKİ 2 VE 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ŞEHİR ŞEBEKESİ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 21.962.476,67 TL
BEDAŞ-2020-YPM-09 BEDAŞ SORUMLULUK ALANINDAKİ 3 VE 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ŞEHİR ŞEBEKESİ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 22.714.684,31 TL

1-Şirketin:

a) Adresi : Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL
b) Tel 0 212 311 81 25

c) Elektronik Posta Adresi
d) Kayıtlı Elektronik Posta : halilibrahim.cemberci@bedas.com.tr
bogazici.satinalma@hs02.kep.tr

2-İhale Konusu Yapım İşinin:
a) İşin Yapılacağı Yer : İstanbul Avrupa Yakası
b) İşin Süresi : 31.12.2020

c) İhalenin Yapılacağı Yer : Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu

d) İhale Tarih ve Saati : 20.02.2020 Perşembe Günü Saat:10:00

3-İhaleye Katılma Şartları ve İstenen belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde uygulanacak Kriterler:
3.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
3.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
3.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
3.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
3.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
3.1.3 Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
3.1.4 Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak kaydı ile kendi belirleyeceği oranda geçici teminat verilecektir. Geçici Teminatın süresi teklif geçerlilik tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gününden az olamaz. Geçici Teminat Nakit veya Teminat Mektubu olarak verilebilir.

3.1.5 İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılabilir.
3.2 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.2.1 Teklif edilen bedelin %100’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yada serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
3.2.2 Teklif sahibinin, ihale tarihi itibariyle yapılandırılmış olsa bile SGK pirim borcu ve vergi borcu bulunmaması, mesleki faaliyetlerinden dolayı kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğunu belgeleyen İhale durum belgesi sunulacaktır.

3.2.3 İstekli 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak denetlenmiş olduğunu gösteren bağımsız denetim raporu sunması zorunludur.

3.2.4 İstekli 2017 ve 2018 yıllarına ait olmak üzere Teklif ettiği bedelin en az 5 katı kadar toplam ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunulacaktır.

3.3 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.3.1 İş deneyim Belgeleri:
Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kesin Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesini sunacaklardır.
İş deneyim belgesinin tutarı, Teklif Sahibinin son 5 (Beş) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak teklif bedelinin % 90’ından az olmayacaktır.
Benzer iş olarak,
Enerji İletim ve Dağıtım Havai Hatları, Küçük Ek Tesisler, Yer Altı Kablolama İşleri, Yapı Bağlantı Hattı yenileme ve AG-OG Elektrik Tesis İşleri benzer iş olarak kabul edilir.