Yazdır
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

5 adet lojman binasının yıkım ve enkaz karşılığı satış ihalesi yapılacaktır

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048358
Şehir : Kastamonu / Merkez
Semt-Mahalle : CANDAROĞULLARI MAH. / KUZEYKENT
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU DOĞRUSÖZ 16.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KASTAMONU DOĞRUSÖZ 10.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 adet lojman binasının yıkım işleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Artırma Usulü yıkım ve enkaz kaldırma işleri teknik şartname hükümlerine göre yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 11:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Valilik Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

KASTAMONU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

MERKEZ İLÇEYE BAĞLI CANDAROĞLULLARI MAHALLESİ ALPASLAN TÜRKEŞ BULVARI 832 ADA 40-170 PARSELDE KAYITLI DÖRT ADET LOJMAN BİNASI YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR.

1- İlimiz Merkez ilçeye bağlı Candaroğlulları Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı 832 Ada 40 Parselde kayıtlı taşınmazdaki lojmanlardan iki katlı iki adet, bir katlı bir adet lojman binası ile 832 Ada 170 Parselde kayıtlı taşınmazdaki iki katlı bir adet olmak üzere dört adet lojman binası yıkım işleminin; düzenlenen teknik şartname hükümlerine uygun gerçekleştirmesi, bina yıkımında çıkan eski (hurda) malzemeler yükleniciye ait olmak üzere, 832 Ada 40 Parselde kayıtlı taşınmazdaki iki katlı iki adet lojmanın yıkım bedeli 42.272,44 TL, hurda bedeli 44.993,10 TL; 832 Ada 40 Parselde kayıtlı taşınmazdaki 1 katlı 1 adet lojmanın yıkım bedeli 15.333,55 TL, hurda bedeli 16.210,45 TL; 832 Ada 170 Parselde kayıtlı taşınmazdaki iki katlı bir adet lojmanın yıkım bedeli 25.522,87 TL, hurda bedeli 26.742,90 TL olup; toplam 87.946,45 TL hurda bedelinden 83.128,86 TL yıkım bedeli düşüldükten sonra kalan 4.817,59 TL tahmini bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Artırma Usulü yıkım ve enkaz kaldırma işleri teknik şartname hükümlerine göre yapılacaktır.
2- Söz konusu yıkım ve enkaz kaldırma işlerinin tahmini bedeli 87.946,45 TL hurda bedelinden 83.128,86 TL yıkım bedeli düşüldükten sonra kalan 4.817,59 TL olup; geçici teminatı 144,53 TL’dir.
3- İhale 24.09.2019 Salı günü saat 11.10’da Valilik Binası Toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.
5- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah)
b) 2019 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,
c) Vekaleten katılanlar için 2019 yılına ait noter tasdikli vekaletname,
d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2019 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2019 yılına ait noter tasdikli sureti.
f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 23.09.2019 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir.
6- İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
7- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.