Yazdır

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İHALE KONUSU : İzmir Ekonomi Üniversitesi Balçova Kampüsü Yurt Binası için yangın kapılarının imalatı ve montajının yaptırılmasıdır.
İHALENİN YAPILACAĞI TARİH : 20.01.2020
İHALENİN YAPILACAĞI SAAT : 16:00
İHALE USULÜ : Açık İhale Usulü İhaledir.
İHALENİN YAPILACAĞI ADRES : Sakarya Cad. No:156 Balçova / İzmir
İHALE MİKTARI : 45 adet yangın kapısı
ŞARTNAME BEDELİ : 100 TL
BANKA : Vakıfbank İzmir Ticari Şube
IBAN NO : TR 85 0001 5001 5800 7274 6990 70

İhaleye katılım koşulları; İhale Dosyası İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR adresinden veya www.ieu.edu.tr yada www.izto.org.tr adreslerinden ücretsiz görülebilir. Ancak teklif vermek isteyenlerin ihale dosya bedelini, Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR adresindeki İzmir Ekonomi Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğüne makbuz karşılığı elden yatırması veya yukarıdaki hesap numarasına yatırarak dekont alması zorunludur.

İsteklilerden alınması gerekenler;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya alıcı merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) İhaleye katılma ve ihalenin kazanılması sonucunda maddi şartların gereğini imza ile taahhüt altına alma yeterliliğini haiz olduğunu açıkça ifade eden imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;
e) İhaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (e) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi gerekir.
g) Teklif Mektubu
ğ) İhale katilim bedeli ödendi belgesi, makbuzu veya dekontu.
h) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ve vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belge.
ı) Ticaret sicilinden alınmış iştigal konusunu gösterir belge.
i) Geçici teminat mektubu.
j) Yer Görme Belgesi.
k) TS EN 16034 Belgesi.
l) EN 1125, yangın dayanım sertifikası
m) TS EI 90 Belgesi
n) * Üretici Firma Taahhütnamesi
* İhaleye teklif veren isteklinin yangın kapısı için üretici firma olmaması halinde, ilgili kapıları şartname maddelerinde belirtilen belgelere sahip üreticiden aldığına dair üretici firma antetli kağıdına hazırlanmış kaşe imzalı taahhütname vermesi gereklidir.

İhaleye girmek isteyen firmaların teklifleri en geç 20.01.2020 Pazartesi günü saat 15:30’a kadar kapalı zarf ile Üniversitemiz Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır.