Yazdır
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

45 adet yangın kapısı imalat ve montajı yaptırılacaktır

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115290
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.01.2020 16:00
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; vakıf yükseköğretim kurumlarının mal ve hizmet alım-satımları ile yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

İlan:
Madde 10 - (1) Vakıf yükseköğretim kurumları, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadırlar. İlan ile ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7 günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayınlanan yerel gazetelerde ve vakıf yükseköğretim kurumunun resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

ç) Geçici teminat miktarı,

d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu,

e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.

(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.

(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İHALE KONUSU : İzmir Ekonomi Üniversitesi Balçova Kampüsü Yurt Binası için yangın kapılarının imalatı ve montajının yaptırılmasıdır.
İHALENİN YAPILACAĞI TARİH : 20.01.2020
İHALENİN YAPILACAĞI SAAT : 16:00
İHALE USULÜ : Açık İhale Usulü İhaledir.
İHALENİN YAPILACAĞI ADRES : Sakarya Cad. No:156 Balçova / İzmir
İHALE MİKTARI : 45 adet yangın kapısı
ŞARTNAME BEDELİ : 100 TL
BANKA : Vakıfbank İzmir Ticari Şube
IBAN NO : TR 85 0001 5001 5800 7274 6990 70

İhaleye katılım koşulları; İhale Dosyası İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR adresinden veya www.ieu.edu.tr yada www.izto.org.tr adreslerinden ücretsiz görülebilir. Ancak teklif vermek isteyenlerin ihale dosya bedelini, Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR adresindeki İzmir Ekonomi Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğüne makbuz karşılığı elden yatırması veya yukarıdaki hesap numarasına yatırarak dekont alması zorunludur.

İsteklilerden alınması gerekenler;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya alıcı merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) İhaleye katılma ve ihalenin kazanılması sonucunda maddi şartların gereğini imza ile taahhüt altına alma yeterliliğini haiz olduğunu açıkça ifade eden imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;
e) İhaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (e) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi gerekir.
g) Teklif Mektubu
ğ) İhale katilim bedeli ödendi belgesi, makbuzu veya dekontu.
h) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ve vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belge.
ı) Ticaret sicilinden alınmış iştigal konusunu gösterir belge.
i) Geçici teminat mektubu.
j) Yer Görme Belgesi.
k) TS EN 16034 Belgesi.
l) EN 1125, yangın dayanım sertifikası
m) TS EI 90 Belgesi
n) * Üretici Firma Taahhütnamesi
* İhaleye teklif veren isteklinin yangın kapısı için üretici firma olmaması halinde, ilgili kapıları şartname maddelerinde belirtilen belgelere sahip üreticiden aldığına dair üretici firma antetli kağıdına hazırlanmış kaşe imzalı taahhütname vermesi gereklidir.

İhaleye girmek isteyen firmaların teklifleri en geç 20.01.2020 Pazartesi günü saat 15:30’a kadar kapalı zarf ile Üniversitemiz Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır.