Yazdır
DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık tesislerinden çıkan ambalaj atıkları satılacaktır

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerinden çıkan Ambalaj Atıklarının Satılması (3 yıllık) işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.11.2019 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerinden çıkan Ambalaj Atıklarının Satılması (3 yıllık) işi

İhale Kayıt No : ****
1-İhalenin Yeri : İl Sağlık Müdürlüğü/DİYARBAKIR
2- İhalenin Nevi Miktarı : Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerinden çıkan Ambalaj Atıklarının Satılması (3 yıllık) işi
3- İhalenin Tarih ve Saati : 14.11.2019 tarih ve saat: 14:00
4-İhalenin Tahmini Bedeli : 487.500,00 TL
5-Geçici Teminat Miktarı : %3 (14.625,00 TL)
6-İhale Usulü : 2886 Sayılı İhale Kanunun 45.Maddesine istinaden
7- Yüklenici Firma Teklif Dosyalarını, 14.11.2019 tarih ve saat:14:00’a kadar Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma birimine teslim edeceklerdir.
8- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin TC. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, geçici teminatı yatırmış olmaları, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanların tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri,
9- Yapılacak satış bedelleri üzerinden vergi, resim ve harçlar ayrıca tahsil edilecektir. 10- 2872 sayılı Çevre Kanunu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkartılan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımına İlişkin Tebliğ Hükümleri uyarınca Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Belgesinin sunulması gerekmektedir.
10- İhale ile ilgili şartnamelerin mesai saatleri içinde Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinde ücretsiz olarak görülebileceği.
11- Yüklenici Firma İhale Bedeli üzerinden %3 Geçici teminatı Diyarbakır Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Diyarbakır Merkez Halk Bankası şubesi Iban no: TR890001 2009 3260 0005 0003 29 nolu hesaba yatırmaları gerekir ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Ayrıca geçici teminat yatırılırken açıklamaya ihale kayıt numarası ve geçici teminat olduğu belirtilmelidir.