Yazdır
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Patent hakları kiraya verilecektir

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00991959
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ DENİZ POSTASI 10.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


PATENT HAKLARININ KİRALANMASINA DAİR İHALE İLANI


İhale Konusu İşin Adı ve Niteliği:
Aşağıda yazılı fikri hakları Üniversitemizde olan ve patent başvurusundan kaynaklanan patent hakların kiralanmasına dair ihale.

S Buluşlara Ait Bilgiler
1 Buluş Adı : SÜPERHİDROFOBİK NANOKOMPOZİT BİR KAPLAMA YÖNTEMİ
Tescil Türü / Durumu : Patent/Başvuru (Patent süreci devam etmektedir, henüz tescil edilmemiştir.)
Başvuru No : 2015/08263
Başvuru Tarihi : 03.07.2015
Koruma Bitiş Tarihi : 03.07.2035 Başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) yıl
2 Buluş Adı : YANSIMA ÖNLEYİCİ, SAYDAM VE SU DARBE DAYANIMI YÜKSEK SÜPERHİDROFOBİK KAPLAMA YÖNTEMİ
Tescil Türü / Durumu : Patent/Başvuru (Patent süreci devam etmektedir, henüz tescil edilmemiştir.)
Başvuru No : 2017/22407
Başvuru Tarihi : 28.12.2017
Koruma Bitiş Tarihi : 28.12.2037 Başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) yıl
3 Buluş Adı : ÇEVRE DOSTU, BİTKİSEL, BİYOUYUMLU MALZEMELER İLE UCUZ,KOLAY ÜRETİLEBİLİR DAYANIKLI SÜPERHİDROFOBİK KAPLAMA YÖNTEMİ
Tescil Türü / Durumu : Patent/Başvuru (Patent süreci devam etmektedir, henüz tescil edilmemiştir.)
Başvuru No : 2017/23249
Başvuru Tarihi : 30.12.2017
Koruma Bitiş Tarihi : 30.12.2037 Başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) yıl
4 Buluş Adı : KENDİLİĞİNDEN DÜZENLENEN HİYERARŞİK YAPILAR İLE DAYANIKLI SÜPERHİDROFOBİK KAPLAMALAR
Tescil Türü / Durumu : Patent/Başvuru (Patent süreci devam etmektedir, henüz tescil edilmemiştir.)
Başvuru No : 2019/06035
Başvuru Tarihi : 24.04.2019
Koruma Bitiş Tarihi : 24.04.2039 Başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) yıl


Muhammen Bedeli ve Geçici teminatı:
2886 Sayılı kanunun 51. Maddesinin son paragrafına istinaden Muhammen bedel tespiti yapılmamıştır. Geçici teminat ( ve kesin teminat) alınmayacaktır.
İhale usulü:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/l maddesi gereği pazarlık usulü (patent başvurusundan kaynaklanan patent hakların kiralanmasına dair) ihale
İhale Dokümanı Satış bedeli:
100,00-TL
İhale Tarihi ve Saati:
27 /05/ 2019 Pazartesi günü Saat:10:00
İhalenin yapılacağı yer:
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonu.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
İhale dokümanları Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 421 nolu odada görülebilir ve 100,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Kayseri Merkez Şubesi TR38 0001 0001 5940 0636 005001 nolu hesabına veya veznesine yatırılacaktır.
İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca istenen belgeler:
1-İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4- Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)
5- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslını ya da noter tastikli suretini getirmek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birinin aslını ya da noter tastikli suretini vermek
6- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
7- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge getirmek.
8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
9- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
10- İhale ilan tarihinden sonra bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
11- İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
12-İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).
13-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu. (teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.).
16-İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamelerdeki hükümler geçerlidir.
17-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kişiler,
2-"İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyenler, eksik teslim edenler (Bunların evraklarının tümü ve iç zarfı açılmaksızın kendilerine iade edilir ve ihale odasından çıkarılırlar),
3- Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilir.)
4- İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.
5-İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılamazlar.

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir.
Ön yüzüne “Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına” ve “PATENT HAKLARININ KİRALANMASINA DAİR İHALE” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

Zarf; 27/05/2019 günü girilecek ihalenin saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

İLAN OLUNUR.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ