Yazdır
MALATYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Hurda karşılığı bina yıkım ve moloz atım işi ihalesi yapılacaktır

MALATYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Malatya Çocuk ve Gençlik Merkezi Binası ve Lojman Binasının Hurda Karşılığında Yıkılması Ve Molozların Atılması İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt/MALATYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

MALATYA ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ BİNASI VE LOJMAN BİNASININ HURDA KARŞILIĞINDA YIKILMASI VE MOLOZLARIN ATILMASI İŞİ İHALE İLANIMalatya Çocuk ve Gençlik Merkezi Binası ve Lojman Binasının Hurda Karşılığında Yıkılması Ve Molozların Atılması İşi 21.637,40 TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü ve Artırımı” ile ihale edilecektir.

1- İhale, 22/01/2020 günü saat.14.00’ te Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.
2- İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri saat 08:30-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğünde görülebilecek ve satın alınabilecektir. Doküman bedeli 250 TL’dir. Ayrıca, ihale dokümanı Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı web sayfasından (http://www.malatyayikob.gov.tr) görülebilir veya temin edilebilir.
3-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekir:
a) İç zarfa konulacak belgeler (İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı yazılarak zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.)
a-1) Örneğine uygun teklif mektubu ( İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektubu, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir)

b) Dış zarfın içerisine konulacak belgeler (Zarfın sol köşesine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın orta kısmına ihaleyi yapan İdarenin adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak kaşelenir.)


b-1) Kapalı İç zarf (Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu)
b-2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b-3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, , noter tasdikli imza sirküsü

b-4) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri


b-5) Yıkım karşılığı enkazdan çıkacak hurda malzeme karşılığı olarak belirlenen asgari 21.637,40 TL. tutarın %10’undan (2.164,00 TL) az olmamak üzere söz konusu iş için 2886 sayılı yasaya göre alınmış Geçici Teminat Mektubu (Banka Şube limitlerini gösterir Limit içi) veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Ziraat Bankası Malatya Merkez şubesi nezdinde bulunan Malatya YİKOB' a ait TR310001000183678583555014 Nolu hesap numarasına, işin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin unvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle yatırıldığını gösteren alındı makbuzu.
b-6) İş Deneyim olarak Resmi kurumlardan alınmış yıkım işlerine ait iş bitirme belgesi veya mezuniyet belgesi( İnşaat Mühendisliği veya Mimar Diploması) olmalıdır. İş deneyim belgesi ihale muhammen bedelinin % 80 ini karşılamak zorundadır. Ortak girişimlerde ortaklardan bir tanesinin iş deneyim belgesi ihale muhammen bedelinin % 80 ini karşılaması yeterlidir. Ortak girişim yapan isteklilerin bir tanesi istenen şartları sağlıyorsa dahi diğerlerinin B III grubu iş bitirme belgesi sunmaları gerekmektedir. Örneğin ortak girişim yapan 2 kişinin bir tanesi yıkım iş bitirmesi verilen teklifi karşılıyor olsa bile diğerinin B III gurubu iş bitirme belgesinin olması gerekir.
b-7) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
b-8) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
b-9) Doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
b-10) Firma yetkilisince imzalanmış standart forma uygun yer görme belgesi
4-) Ortak girişimlerde her bir ortak, (b.2.1), (b.2.2), (b.3.1), (b.3.2) ve (b.6) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.
5-)İstekliler, teklif zarflarını; 22/01/2020 günü saat 14:00’a kadar, Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt/Malatya adresinde bulunan Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü İhale Birimine imza karşılığında teslim etmeleri şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
6-) Teklif dosyası İdareye verildikten sonra, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8-)Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9-)İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
10-)İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11-) İşler Teknik Şartnamede yer alan hususlar çerçevesinde yapılacaktır.
12-) İşin süresi 60 gündür. Geciken her gün için 100 TL tutarında ceza uygulanacaktır.
13-) İhale, idarece istenen hurda malzeme karşılığı asgari tutara ilaveten en yüksek yazılı teklif veren 3 istekli ile sözlü ve son yazılı artırım teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılacaktır.

Telefon : 0422 238 55 37
Faks : 0422 238 55 38
İLAN OLUNUR