Yazdır
TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bina yıkımı karşılığı hurda satışı yapılacaktır

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

İHALE İLANI

Tekirdağ İlinde bulunan 9 adet binanın çıkacak hurda karşılığında yıkılarak binalardan çıkacak her türlü moloz ve hafriyatın taşınması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile yapılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 19/08/2019 Pazartesi günü saat 10:30’a kadar istenilen belgelerle birlikte Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

1- İdarenin:
a) Adresi :100. Yıl Mah. Hüseyin Mumcuoğlu Cad. No:37/A S.paşa/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve Faks numarası: 0 (282) 258 22 58
c) Elektronik Posta Adresi :tekirdag.satinalma@saglik.gov.tr

2- İhale Konusu işin:
a) Niteliği türü ve miktarı : Bina yıkım işi ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :
1. Çerkezköy İlçesi Fatih Lojmanı
2. Şarköy İlçesi Mursallı Sağlık Evi
3. Şarköy İlçesi Gölcük Sağlık Evi
4. Hayrabolu İlçesi Lahana Sağlık Evi (Tek Katlı Eski Hizmet Binası)
5. Hayrabolu İlçesi Kabahöyük Sağlık Evi
6. Malkara İlçesi Şahin Sağlık Evi
7. Malkara İlçesi Gözsüz Sağlık Evi
8. Marmara Ereğlisi İlçesi Eski Kızılay Binaları
9. Muratlı Devlet Hastanesi Bahçesinde Bulunan Bodrum + 6 katlı 12 daireli lojman binası
c) İşin süresi : 30 gündür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati :19/08/2019 Pazartesi günü saat: 10:30

4- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
* Dilekçe, (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görerek ihaleye katıldığına dair.)
* İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli,Tüzel kişi ise), İmza Beyannamesi (Noterden tasdikli,Gerçek kişi ise),
* Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişi ise) (2019 yılında alınmış olacak)
* Bağlı bulunduğu Odaya kayıt Belgesi (Gerçek kişi ise) (2019 yılında alınmış olacak)
* Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel kişi ise) (2019 yılında alınmış olacak)
* İş bu ihalenin muhammen bedeli 2.000,00 TL (İkibin TRY) olacaktır, bu işin geçici teminat bedeli 1.000,00 TL’dir. (Geçici Teminat bedeli Tekirdağ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.)
* İkametgah Belgesi
* Tebligat Adresi

İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.