Yazdır
GELİBOLU 2'NCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI

Biçilmemiş otların satışı ve 8 adet motorlu tırpanın mübadele usulü alımı yapılacaktır

GELİBOLU 2'NCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01166394
Şehir : Çanakkale / Gelibolu
Yayınlandığı Gazeteler

AYYILDIZ 22.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
18’inci Mknz.P.Tug.K.lığı General Fahrettin ALTAY kışlasında bulunan 30.000 Kg. Biçilmemiş Ot Satışı ve buna mukabil mübadele ile asgari 8 Adet Benzinli Motorlu Tırpan (STİHL FR 235) alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
18’inci Mknz.P. Tug.K.lığı Kavakköy / Gelibolu / ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Mal Alımı

2010/41 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Esaslar 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Temel ilkeler:
Madde 5 -
(1) Yurt içine veya yurt dışına yapılacak satış, kiralama, tahsis, lisans verme, teknoloji transferi, hibe, mübadele ve yardımlar, bu Esasların 9 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine ilgili Bakanın onayı ile yapılır.
(2) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya çeşitli yollarla temin edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan her cins ve sınıf ikmal maddeleri ile bunlardan HEK durumunda bulunan veya hurdaya ayrılan mal ve hizmetler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında yürütülen savunma ve güvenlik ile ilgili proje veya ön çalışmalarda tahsis edilebilir.
(3) Yurt dışına yönelik yapılacak satış, kiralama, lisans verme, teknoloji transferi, hibe, mübadele ve yardımlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyasi tutum ve menfaatlerine aykırı olmadığına dair Dışişleri Bakanlığının mütalaası ile gerçekleştirilir.
(4) Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara hibe edilen her türlü mal veya hizmetin amaca aykırı kullanımında veya hibe edilen kurum ve kuruluş tarafından kullanımından vazgeçilmesi durumlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin geri alma hakkı saklıdır. Yurt dışı hibelerinde hibeye konu olan protokol, sözleşme veya anlaşma hükümleri uygulanır.
(5) Kiralama ve tahsis işlemlerinde bedel süre, ödeme şekli, teslim ve iade, bakım ve onarım, işletme ve idame koşulları gibi ihtiyaç duyulan hususların detaylı olarak belirtildiği bir sözleşme, protokol veya anlaşma düzenlenebilir.
(6) Teknoloji transferi veya lisans verilmesinde amaç, kapsam, sınır, süre, konu, koşul, sağlanan her türlü hak, imkan, denetim ihtiyacı, uyuşmazlık hali çözümü ve telif hakkı gibi hususları ihtiva eden nihai metne ilişkin Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı aranır.
(7) Satış, lisans verme, kiralama, teknoloji transferi, hibe, tahsis, mübadele ve yardımlara ilişkin taşınır malların envanter işlemleri ilgili mevzuatına göre yürütülür.
(8) Yurt içinde kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için tahsis edilen taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, mübadele edilmesi, hibe edilmesi ve bu taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetten gayri ayni hak tesisi yapılamaz. Ancak;
a) İşin devamlılık arz etmemesi kaydıyla taşınmaz mal tahsisleri, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine ilgili Bakanın onayı ile yapılır.
b) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla özel kuruluş kanunları ile kurulan vakıflara yapılan tahsis işlemleri dışında, yurt içinde özel nitelikteki kurum ve kuruluşlar ile şahıslara yapılan taşınmaz mal tahsis işlemlerinde de tahsis bedeli ilgili Bakanlıkça, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilir.
(9) 3212 sayılı Kanuna göre yapılacak her türlü faaliyet ve işlemler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 3212 sayılı Kanun uyarınca elde edilen kaynaklara dayanılarak, gelecek yıllara sari taahhütlere girişmeye Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine ilgili Bakanlık yetkilidir.
(10) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların satışı, kiralanması, mübadelesi, bedelsiz tahsisi ve hibe edilmesi bu Esasların kapsamı dışındadır. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen savunma ve güvenlik ile ilgili proje veya ön çalışmalarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için tahsis edilen taşınmazların kamu veya özel kurum ve kuruluşlara bedelli veya bedelsiz tahsisi Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanın onayı ile gerçekleştirilir.
(11) Bu Esaslar çerçevesinde yurt içindeki özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara yapılacak satış ve kiralama işlemlerinde saydamlık, rekabet, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri esas alınır.


BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

2’NCİ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI’NDAN
GELİBOLU/ÇANAKKALE

18’inci Mknz.P.Tug.K.lığı (General Fahrettin ALTAY Kışlası) KAVAKKÖY’ de bulunan 30.000 Kg. Biçilmemiş Ot’a karşılık gelen asgari 8 Adet Benzinli Motorlu Tırpan (STİHL FR 235) mübadele olarak alınması işi, 3212 sayılı Kanuna göre Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü ile 1 Kalem olarak satış/mübadele edilecektir.

1. SATIŞI YAPACAK İDARENİN :

a. Adı : 2’NCİ KOR.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
b. Adresi : Hoca Hamza Mahallesi Tuğsavul Caddesi Nu.:15 17500 Gelibolu/ÇANAKKALE
c. Telefon ve faks numarası : 0286 566 1137 / 0286 566 6898

2. İhalenin Adı, Niteliği,
Türü, Miktarı : 18’inci Mknz.P.Tug.K.lığı General Fahrettin ALTAY kışlasında bulunan 30.000 Kg. Biçilmemiş Ot Satışı ve buna mukabil mübadele ile asgari 8 Adet Benzinli Motorlu Tırpan (STİHL FR 235) alımı.

İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 03 HAZİRAN 2020 – 10:00

3. Teslim Yerleri/İşin Yapılacağı Yerler : 18’inci Mknz.P. Tug.K.lığı Kavakköy / Gelibolu / ÇANAKKALE
4. İşin Başlama ve Bitirilme Tarihi : Yüklenici mübadele edilecek taşınır mal/malzeme teklif cetvelinde, teklif ettiği Biçilmemiş Ot Mübadelesine ait sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 (Yedi) takvim günü içinde 18’inci Mknz.P.Tug.K.lığı LYM A.liğine teslim edecektir. İş sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlar, 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir.

5. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
5.1. Mübadeleye gerçek veya tüzel kişiler katılabilecektir.
5.2. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâhı olması, tüzel kişiler için ise şirket adresi olması,
5.3. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
5.5. Gerçek veya Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri,
5.6. Vekâleten mübadeleye katılmaları halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.7. Gerçek kişiler olması halinde, mübadelenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması kaydıyla, ilgisine göre, ziraat, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.8. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.9. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin Tip İdari Şartnamenin 4’üncü maddedeki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.10. Şekli ve içeriği İhale dökümanında belirlenen Mübadele Edilecek Taşınır Mal/Malzeme Cetveli,
5.11. Geçici Teminat, alınmayacaktır. Kesin teminat, alınacaktır. Teminat miktarı İhale Bedelinin %6 (Yüzdealtısı)’dır.
5.12. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için yukarıda belirtilen belgeleri teklif kapsamında ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir.
6. İHALE DÖKÜMANININ NEREDE GÖRÜLEBİLECEĞİ VE HANGİ BEDELLE ALINABİLECEĞİ: 2’nci Kor.K.lığı İhl.Kom.Bşk.lığı (Hoca Hamza Mahallesi Tuğsavul Caddesi Nu.:15 17500 Gelibolu/ÇANAKKALE) adresinden görülebilir ve yine aynı adresten 30 (OTUZ) TL. karşılığı satın alınabilir. İhaleye katılmak isteyenlerin, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
7. KISMİ TEKLİF VERİLİP VERİLMEYECEĞİ; Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir. Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir, Konsorsiyumlar teklif veremez.
8. TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler İhale tarih ve saatine kadar 2’nci Kolordu İhale Komisyon Başkanlığına verilebilecektir. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
9. TEKLİFİN TÜRÜ: İstekliler tekliflerini Mübadele edilecek Taşınır Mal/Malzeme Teklif Cetveli çizelgesine (Alınması Tasarlanan Asgari Makine/Teçhizat miktarından az olmamak kaydıyla) teklif edilen makine/teçhizat miktarlarını yazmak suretiyle vereceklerdir.
10. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI: Yüklenici; sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 (Yedi) takvim günü içerisinde mübadele konusu teklif ettiği Benzinli Motorlu Tırpan (STİHL FR 235) 18’inci Mknz.P.Tug.K.lığı LYM A.liği depolarına teslim edecek ve teslim ettiğine dair belgenin bir nüshasını 2’nci Kolordu İhale Komisyon Başkanlığına, bir nüshasını 18’inci Mknz. P.Tug.K.lığı Loj.Ş.Md.lüğüne verecektir
11. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: Satış/Mübadele ile İlgili Birimin amiri, İhale Yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edilenler, Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler, 2531 sayılı Kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler hakkında kanun kapsamına giren şahıslar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar, Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçlardan dolayı hükümlü olanlar, İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler ihaleye katılamazlar. Yukarıda belirtilen kişilerden bu yasağa rağmen doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye girenlerin üzerine ihale yapılmış ise İhale, Sözleşme yapılmış ise sözleşme iptal edilecektir.