Yazdır
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) İKMAL VE  BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

8 kalem malzeme mübadele ile satılacaktır

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) İKMAL VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01099823
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : AYRANCI MAH. / ÇANKAYA
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 16.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1- (3) Adet Renault Megan Sedan ICON 1,5 Blue dCi EDC 115 bg marka metalik renkli (İdarenin uygun gördüğü takdirde başka bir renk olabilir) taşıt 2- (1) Adet Ceylift Elektrikli Forklift CY30EF Triplex Mast Marka İş Makinesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06540 Çankaya / ANKARA
İhale Usulü
:
EGM Satış, Hibe, HEK ve Hurda Yönetmeliği (4645 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış
İlan Metni

HEK VE HURDA MALZEMELERE AİT MÜBADELE İLAN METNİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca Hek hurda durumdaki (8) kalem malzemenin mübadelesi yapılacaktır.

1-İdarenin;
a) Adı : Emniyet Genel Müdürlüğü
a) Adresi : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06100 Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 462 39 52 – Fax : 0 312 462 39 56
c) Elektronik posta adresi : ---
2-Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarı 1- (1565) Adet 7’li Çelik Dosya Rafı
2- (2678) Adet 6’lı Çelik Dosya Rafı
3- (13.000) Kg Hurda Demir
4- (10.000) Kg Boş Kovan
5- (1) Adet Metal Merdiven
6- (23) Kalem Mutfak Malzemesi
7- (670) Adet Soyunma Dolabı
8- (50) Adet Kalorifer Peteği
Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak malın cinsi, miktarı ve faal olup olmadığı) Mübadelesi yapılacak Hek hurda durumdaki malzemelerle ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir.
3-Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarı 1- (3) Adet Renault Megan Sedan ICON 1,5 Blue dCi EDC 115 bg marka metalik renkli (İdarenin uygun gördüğü takdirde başka bir renk olabilir) taşıt
2- (1) Adet Ceylift Elektrikli Forklift CY30EF Triplex Mast Marka İş Makinesi
Durumu ve özellikleri Taşıtlar 2019 model ve üzeri, diğer ürünler ise yeni ve kullanılmamış olacaktır.
4-Pey cinsi ve miktarı APEXX S3.01 Base System Kit V1 marka bilgisayar ile artırım yapılacak olup, pey miktarı 1 (bir) adet olacaktır. (artırımın 3 (üç) adet APEXX S3.01 Base System Kit V1 marka bilgisayara kadar yükselmesi halinde 1 (bir) adet Fiat Doblo Safeline 1.6 Multijet 105 HP marka taşıta dönüştürülecektir.)
5- İdare tarafından alınacak malın/malların teslim etme yeri Mübadele karşılığı alınacak olan mallar 75 (yetmiş beş) takvim günü içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı /ANKARA adresine bir defada teslim edecektir.
6- İdare tarafından verilecek malın/malların teslim alma yeri Mübadele karşılığı verilecek (8) kalem Hek hurda malzeme yükleniciye tebligatını müteakip 15 (on beş) gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı /ANKARA adresinden teslim alınacaktır.
7-Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06540 Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 26/12/2019 günü saat 10:00
8-Değer tespit komisyonu tarafından belirlenen tahmini bedel : 785.844,50-TL (Yedi yüz seksen beş bin sekiz yüz kırk dört Türk Lirası elli Kuruş),
9- İdare tarafından alınacak malın/malların tahmini bedeli : 798.350,03 TL (Yedi yüz doksan sekiz bin üç yüz elli Türk Lirası üç Kuruş)

9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
1) İsteklilerin mübadeleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur.
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tebligat adresini gösterir belge,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ünden az (en az 23.950,50 TL) olmamak üzere bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No:11 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten mübadeleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş mübadeleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ADLİ SİCİL BELGESİ,
10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06540 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 50,00-TL (elli Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12- Teklifler, 26/12/2019 günü saat 10:00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06540 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir.
13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
14- Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
15- Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
16- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan Hek hurda durumdaki (8) kalem malzeme Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı /ANKARA adresinde görülebilir.
17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.