Yazdır

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İLANI

KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


Özet bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan İlimiz, Onikişubat İlçesi, Üngüt ve Önsen Mahallelerinde bulunan toplam 16 adet Hazine taşınmazının yükleniciye devredilmesi karşılığında İlimiz, Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesinde bulunan 3902 parsel numaralı Hazine taşınmazı üzerine “12 derslikli anahtar teslim okul binası” yaptırılması amacıyla 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre arsa karşılığı inşaat yapım ihalesi yapılacaktır.

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI HAZİNE TAŞINMAZI VE YAKLAŞIK İNŞAAT MALİYETİ

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yapılacak İnşaat

Yapı Yaklaşık Maliyet Bedeli (TL)

%10 Çevre Düzenlemesi ve %18 KDV dahil Toplam Yapı Yaklaşık Maliyeti (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Yeri
Tarih ve Saati

K.Maraş

Onikişubat

Pınarbaşı

---

3902

12 derslikli 3.210,00 m2 kapalı alanlı okul binası

3.261.360,00


4.233.245,28

635.108,53

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İhale Odası/
14.12.2018 / 14.00


İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI

Sıra
No

İli

İlçesi

Mahallesi
Köyü

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m2)

Hazine
Yüzölçümü

Vasfı

İmar Durumu

Tahmin
Edilen Bedeli (TL)

1

K.maraş

Onikişubat

Üngüt

6037

5

5.310,00

2.458,09

Arsa

Kentsel dönüşüm alanı

2.458.090,00

2

K.maraş

Onikişubat

Önsen

332

14

605,41

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

69.622,15

3

K.maraş

Onikişubat

Önsen

327

7

1.200,01

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

126.001,05

4

K.maraş

Onikişubat

Önsen

327

9

1.685,29

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

193.808,35

5

K.maraş

Onikişubat

Önsen

327

3

1.000,01

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

105.001,05

6

K.maraş

Onikişubat

Önsen

327

4

1.100,02

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

115.502,10

7

K.maraş

Onikişubat

Önsen

327

5

1.200,01

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

126.001,05

8

K.maraş

Onikişubat

Önsen

327

6

1.296,41

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

149.087,15

9

K.maraş

Onikişubat

Önsen

327

8

1.424,61

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

149.584,05

10

K.maraş

Onikişubat

Önsen

327

11

1.097,76

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

115.264,80

11

K.maraş

Onikişubat

Önsen

327

12

1.048,41

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

110.083,05

12

K.maraş

Onikişubat

Önsen

327

13

1.047,29

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

109.965,45

13

K.maraş

Onikişubat

Önsen

327

14

1.185,09

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

136.285,35

14

K.maraş

Onikişubat

Önsen

332

2

650,00

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

68.250,00

15

K.maraş

Onikişubat

Önsen

332

1

650,00

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

74.750,00

16

K.maraş

Onikişubat

Önsen

327

10

1.207,25

Tam

Arsa

A-2 konut alanı

126.761,25

TOPLAM

4.234.056,85


İhaleye katılmak isteyenlerin;
1- Yasal yerleşim yeri belgesini ( ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),
2- Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),
3- Geçici Teminata ilişkin belgeyi (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği ihale tarihinden itibaren en az 1 yıl süreli Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz),
4- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi,
5- İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeleri,
6- Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesini, (Yüklenici veya alt yüklenici)
7- Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri,
8- İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini,
9- İhale dokümanının satın alındığına dair dekontunu, (İhaleye katılacakların 500,00 (beşyüz) TL bedelli ihale dokümanını almaları zorunludur.)
13.12.2018 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar kapalı zarf içerisinde Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) teslim etmeleri gerekmektedir.
10-İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, ihale tarihi itibariyle vadesi geçmiş vergi borcu olanlar ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 6. Maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
Bu şartlara rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış olsa bile ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek kesin teminatı Hazine’ye irad kaydedilir.
11) Şartname ve eklerini de içeren ihale dokümanı, Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Mili Emlak Müdürlüğü) mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.
12) Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.
13) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.