Yazdır

YAZLIK/KIŞLIK KIYAFET ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Yazlık/Kışlık Kıyafet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/491602
1-İdarenin
a) Adresi : 100.YIL MAH.HÜSEYİN MUMCUOĞLU CADDESİ NO:37/A SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ 59100 SÜLEYMANPAŞA SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 02822586565 Dah.No:8863 - 2822636137
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdag.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 530 Takım Yazlık Kıyafet ve 530 Takım Kışlık Kıyafet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy, Saray, Muratlı, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Şarköy ve Kapaklı Devlet Hastaneleri, Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy ADSM 'leri
c) Teslim tarihi : Sözleşme sonrası teslim yerlerinde belirtilen sağlık tesislerinden alınacak beden ve sayı listeleri sonrası 30 (otuz) gün içinde ilgili sağlık tesislerine teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü 4.Kat Merkezi Satınalma Birimi 100.Yıl Mah. Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi No:37/A Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 17.10.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Teklif sahibi teklif etmiş olduğu kumaşın özelliklerini içeren katalogları ve renk kodlarını teklif dosyasında sunmalıdır.
2. İstekliler teklif etmiş oldukları ürünlere ait en az yarım metre kumaş numunesi veya 1 takım kıyafet ihale teklif zarfı ile birlikte teslim etmelidirler.
3. Numuneler Müdürlüğümüz 2. Basamak Destek Hizmetleri Merkezi Satın Alma Birimine tutanak karşılığında teslim edilecektir. Numuneler ihale komisyonu / ihale komisyonu uzman üyelerince ihale değerlendirme süreci içinde Müdürlüğümüzce incelemesi yapılarak, numunelerin Teknik Şartnameye uygun olup olmadığı değerlendirilecektir.
4.Teknik Şartnameye uygun olmayan numuneler ihale dışı bırakılacaktır.
5.Numuneler iade edilmeyecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü 4.Kat Merkezi Satınalma Birimi 100.Yıl Mah. Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi No:37/A Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.