Yazdır

4 KISIM VENTİLATÖR VE VENTİLASYON MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞANLIURFA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

4 Kısım Ventilatör ve Ventilasyon Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/412106
1-İdarenin
a) Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolu No:1 EYYÜBİYE/ŞANLIURFA EYYÜBİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143171717-4143172639 - 4143172630
c) Elektronik Posta Adresi : seahsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kısım Ventilatör ve Ventilasyon Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Biyomedikal Tüketim Depo)
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren işe başlanılacak olup, Sözleşme süresi içerisinde Bakanlığımızın azami stok uygulamaları çerçevesinde İdarelerin talebi üzerine verilecek siparişler, sipariş yazısının ilgili firmaya tebliğinden itibaren en geç 10 (On) gün içerisinde Biyomedikal Tüketim deposuna (raf teslimi olarak) teslim edilecektir. Sözleşme süresince peyder pey veya bir defada alım yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Kat Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati : 11.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ise;
1- Teklif Edilen Ürünler İhale tarihi itibariyle TİTUBB veya ÜTS’de onaylı olmalıdır.
2-Teklif edilen ürünlere ait; ürün barkod numarasını içeren TİTUBB veya ÜTS çıktısı,
3-Teklif edilen ürünlere ait; firma tanımlayıcı barkod numarasını içeren TİTUBB veya ÜTS çıktısı,
4-Teklif veren istekli bayi ise ayrıca TİTUBB veya ÜTS yetkili bayi çıktısı sunulacaktır.
Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise;
1- Teklif edilen ürünlere ait; “ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici veya ithalatçı beyanı”
2-Kapsam dışı ürünü teklif veren imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
3-Kapsam dışı ürünü teklif veren yetkili satıcı ise; yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler, ihale dosyasında sunulacaktır. Sunmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekli firma teklif ettiği her kalem ürünle ilgili numuneyi/kataloğu ihale saatinde ihale dosyasında bulunduracak olup; bununla birlikte teknik şartnameye cevap yazılarını da ihale dosyasında sunacaklardır.
2-Teklif edilecek her ürün için istekli alıma konu cihazların üreticisi veya yurt içi tedarikçisi tarafından teklif edilen ürünün onaylandığını ve kendi cihazlarında kulllanıbileceğine dair uygunluk belgesini ihale dosyasında sunacaklarıdr.
3- Teklif edilen ürünlere ait numuneler denenecektir. Kullanım esnasında uygun olmadığı tespit edilen ve/veya sorun yaşanan numunelere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Yanlış numune veren isteklilerin o kalem için vermiş olduğu teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.