Yazdır

2020 MALİ YILI 6 KALEM RF KANÜL VE ELEKTROD ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-OKMEYDANI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2020 MALİ YILI 6 KALEM RF KANÜL VE ELEKTROD ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/144170

1-İdarenin
a) Adresi : Darülaceze Cad. No:25 OKMEYDANI ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123145574 - 2122217703
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@okmeydani.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM RF ELEKTRODU 3 KALEM RF KANÜLÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MEDİKAL DEPO
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra hastanemiz ihtiyacına binaen sipariş (peyderpey ya da ürünün tamamı olabilir) tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde ilgili depoya teslim edilecektir. Sipariş formu elden teslim edilebileceği gibi, iş bu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen “Bildirime Esas Faks Numarası” ya da “Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi”ne gönderildiğinde tebliğ edilmiş sayılır. Sipariş çekilen kalem ve miktarlara uyulması zorunludur. Malzeme teslimatı iş günlerinde 09:00-16:00 arası yapılacak olup; nakliyat ve depoya taşınması yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Kargo ile mal teslimi yapılmayacaktır. Yüklenici teslim ettiği tıbbi sarf malzemelerini miadı dahilinde kullanılmadığında son 3 (üç) ay kala, ileri miadlı ürünlerle değiştirecektir. Ayrıca istekliler, kullanım sırasında üretimden kaynaklanan, son kullanma tarihi gelmeden (ambalaj ve üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirilecektir. Teslim edilmeyen kısım için sözleşmedeki yazılı cezalar uygulanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 09.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite Raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı Belgesi,
d)Tıbbı Cihaz üreticisi OEM(Orig inal Equipment Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi ) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e)Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) İstekli, teklif edilen ürünün imalatçı / ithalatçısı olduğunda dair firma tanımlayıcı numarasını gösterir Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydına ait dokümanı ya da bayisi olduğuna dair bayi numarasını gösterir Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydına ait dokümanı ihale dosyasında sunacaktır.
b) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin ÜTS sisteminde Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İsteklilerin bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB (Ulusal Bilgi Bankası)/ÜTS kayıtlarına ait bilgileri içeren dokümanları (ÜTS çıktıları) ihale dosyasında sunması zorunludur. İlgili belgelerin üzerinde İhtiyaç Listesi (ektedir) Sıra Numarası belirtilmelidir.
Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin UBB/ÜTS kaydına ait belgeler verilmelidir.
Ürün set olarak isteniyorsa; sete ait UBB/ÜTS kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa; set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydına ait belgeler sunulmalıdır.
Teklif edilen malzemelerin ilgili mevzuat gereğince ÜTS kaydı gerekmiyorsa imalatçı / ithalatçı firma tarafından ÜTS kapsamında olmadığına dair belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bu durum Birim Fiyat Teklif Cetvelinde “Kapsam Dışı” ibaresi düşülerek belirtilecektir.
c-) İsteklilerce teklif edilen ve SGK tarafından bedeli karşılanan tıbbi malzeme listelerindeki ürünlerin SUT kodu ile barkod eşleştirmesi yapılarak ilgili belge (SGK medulla sorgulaması) ihale dosyasında ihtiyaç listesi sıra numarası belirtilerek sunulacaktır.
ç-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi”ni ihale teklif dosyasında sunacaklardır.
d-) İsteklilerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ürünün isminin yanına UBB KODUnu, SUT KODUnu ve teklif edilen ürünün MARKASInı yazmaları zorunludur. Ürüne ait teknik şartnamede farklı diyoptri, boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB/ÜTS Barkod numaraları Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmelidir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a-) İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az 1 (Bir) adet numuneyi teklif zarfı ve önceden hazırlanmış olan Numune Teslim Tutanağı ile beraber idare personeline teslim edecektir. Numune Teslim Tutanağında İhtiyaç Listesi Sıra Numarası, UBB Kodu, Sut Kodu ve Markası açıkça belirtilecektir.
Numune olarak teslim edilen ürünler orijinal ambalajında olacaktır. Numunelerin üzerinde isteklinin unvanı, ürünün adı ve markası, İhale Kayıt Numarası ve İhtiyaç Listesi Sıra Numarası yazacaktır.
Aynı malzemenin numara/ölçü/size/french farkından dolayı İhtiyaç Listesinde birden fazla sırada bulunması durumunda (aynı marka ürün teklif ediliyorsa) isteklinin 1 adet numune teslim etmesi yeterli olacaktır.
Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek testlere tabi tutulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumlarda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Tekrar numune istenmesi durumunda idarenin yazılı talebini izleyen 3 (Üç) iş günü içerisinde idare yetkilisine Numune Teslim Tutanağı ile teslim edilecektir. İhale Komisyonu, numunelerin teknik özellikleri ve performansına ilişkin test, değerlendirme veya eğitim talep edebilir. Test ve değerlendirme kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacaktır. Test, analiz ve eğitim için herhangi bir ücret öngörülmesi durumunda ücret isteklilerce karşılanacaktır.
Numune değerlendirme sonucunda istekliye teslim edilebilir durumda olan numuneleri İhale süreci bittikten (sözleşmeler imzalandıktan) sonra 1 (bir) ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde iade alınmayan numuneler idarece imha edilecektir.
Numune vermeyen ya da numunesi teknik şartnameye uygun olmayan isteklinin teklifi geçersiz sayılacaktır.
İdare, numuneler için isteklilere hiçbir ücret ödemeyecektir.
b-) İstekliler, teknik şartnameye uyduklarına dair düzenleyecekleri Taahhütnameyi ya da Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
c-) İstekliler teklif ettikleri ve Yerli Malı Belgesi sundukları ürünlerin listesini İhtiyaç Sıra Numaralarını da belirterek ihale dosyasında sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.