Yazdır
ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01111915
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BOĞAZ 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/2093
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
255.300 Metreküp Medikal Oksijen Gazı, 1.850 kilogram Azot Protoksit Gazı, 300 metreküp Kuru Hava, 900 kilogram Karbondioksit Gazı,900 kilogram Likit Nitrojen, 200.000 kilogram Medikal Oksijen Gazı(Likit) olmak üzere toplam 6 Kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
İlan Metni

MEDİKAL (TIBBİ) GAZ SATIN ALINACAKTIR

ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


MEDİKAL (TIBBİ) GAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/2093
1-İdarenin
a) Adresi : Esenler Mah. Kocatepe Sok. 1 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862171158 - 2862170074
c) Elektronik Posta Adresi : canakkalesatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 255.300 Metreküp Medikal Oksijen Gazı, 1.850 kilogram Azot Protoksit Gazı, 300 metreküp Kuru Hava, 900 kilogram Karbondioksit Gazı,900 kilogram Likit Nitrojen, 200.000 kilogram Medikal Oksijen Gazı(Likit) olmak üzere toplam 6 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Bayramiç Devlet Hastanesi, Ezine Devlet Hastanesi, Gökçeada Devlet Hastanesi, Lapseki Devlet Hastanesi, Gelibolu Devlet Hastanesi, Yenice Devlet Hastanesi, Ayvacık Devlet Hastanesi, Biga Devlet Hastanesi, Çan Devlet Hastanesi, Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarelerin siparişlerine istinaden malzeme teslimatına başlanacaktır. Malzemelerin tamamı idarelerin taleplerine göre partiler halinde sözleşme süresi bitimine kadar teslim edilecektir. Siparis yazılarına istinaden en geç 20 (Yirmi) gün içinde teslimatlar yapılacaktır. Gökçeada Devlet Hastanesi ayda 1 defa teslimat yapılacaktır.Bu hastanemizce mevcut 50 adet( 10 ve 40 lt tüp)tüpler doldurularak teslim edilecektir.Tüp kullanımının bir aydan fazla sürmesi durumunda aylık teslimat yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.İdarece tüp sayısı ve litre hacimlerinde değişiklik yapılabilir.Yüklenici bunlara aynen uymakla mükelleftir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi
b) Tarihi ve saati : 31.01.2020 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 10.09.2015 tarih ve 29471 sayı Resmi Gazetede yayımlanan“MEDİKAL GAZLARIN ÜRETİM, DOLUM, DEPOLAMA VE SATIŞINI YAPAN TESİSLER HAKKINDA TEBLİĞ” hükümleri doğrultusunda Yürütülmekte olan faaliyetin kapsamına göre düzenlenen aşağıda belirtilen kendisine uygun “izin belgelerini” ihale dosyasında sunacaktır.
İstekli;
a)Medikal Gaz Üretici ve / veya dolum tesisi ise; medikal gaz üretim ve / veya dolum tesisleri izin belgesini,
b)Medikal gaz depolama ve satış tesisi ise; bağlı bulunduğu üretici ve / veya dolum tesisinin medikal gaz üretim ve / veya dolum Tesisleri izin belgesi ile kendisine ait medikal gaz depolama ve satış tesisleri faliyet izin belgesini,
c) Medikal gaz satış yeri ise; bağlı bulunduğu üretici / dolum tesisinin medikal gaz üretim ve / veya dolum tesisleri izin belgesi ile kendisine ait Medikal gaz satış yeri izin belgesini sunacaktır.
2-İstekli faaliyet alanı kapsamına göre Mesul Müdürlük Belgesi ve / veya Sorumlu Personel İzin Belgesini Sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.